نتایج جستجوی: مسئولیت کیفری

منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون مجازات اسلامی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 39-اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهشهای حقوقی، مؤسسهی مطالعات و پژوهشهای... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قانون مجازات اسلامی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} اشتیاق، وحید، «گرایش به پذیرش و توسعه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه»، مؤسسه مطالعات و پژوهش... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} یکی از ضمانت اجراهای مالی که در حقوق دیگر کشورها نیز نسبت به اشخاص حقوقی قابل اجراست مصادره اموال میباشد. مصادره یا ضبط... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} این ماده، بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوتی قائل نشده است. به نظر میرسد که مجازات اشخاص حقوقی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4-آرا دیگر.بند دوم: رویهی قضائی دال بر عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی در جایی دیگر رویهی قضائی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده و ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} وضع چنین مادهای با توجه عدم سابقهی تقنینی، مفید به نظر میرسد و نشان میدهد که، قانونگذار به رغم مخالفتهایی که برای پذیرش... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده و ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری و دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نمایندهی قانونی این ماده بیان میدارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری و دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 1. « دولت عالیترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} « از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزائی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بسته هستند

منبع پایان نامه ارشد درباره مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ساختار تحقیق این تحقیق از دو فصل تشکیل شده است. فصل اول از سه مبحث و فصل دوم از دو مبحث و هر یک از مباحث دارای چند گفتار و بند... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای منبع پایان نامه ارشد درباره مصادیق اشخاص حقوقی در قوانین قبل از انقلاب و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان استثناء بسته هستند