سامانه پژوهشی - بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه  ...

PartialSimple partialMotorSensorySensory-motorAutonomicCognitiveComplex partialSecondary generalized GeneralizedTonic-clonic (grand mal)Absence (petit mal)MyoclonicTonicClonicAtonic Unclassified تشنجات طبقه بندی نشده آن دسته از تشنجاتی هستند که در هیچکدام از گروه بندی های فوق جای نمی گیرند(رال […]