تحلیل اطلاعات

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

تقدیر و تشکر
خدای مهربان را به وجود استادی بزرگوار و فرهیخته که موجب تبلور اندیشه هایم شده است شاکرم .و سایر اساتید از ابتدائی تا به حال آنانی که گوهر علم را فرا رویمان نهادند که همانا گسترش علم و دانایی است بر ما ارزانی داشته اند و به پاس این خدمات شایسته بر خود واجب دانستم که از زحمات بی شایبه اساتید گرانقدر بالخص دکترمحمد مهدی رحیمی که در همه مراحل من را راهنمایی نمودند و از هیچ گونه کمک و مساعدتی دریغ نورزیدند به مصداق آیه شریفه قرآن « من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» مراتب تقدیر و تشکر را به عمل آورده و توفیق روز افزون همگان را از خداوند منان خواستارم .

تقدیم
چه کسی می تواند ادعاکند ، داناترین است ، من ، شما ، او … باور کنید ، هیچکس…
هیچکس به تنهایی کسی نیست ، هر یک از ما به پیرامون خود بنگریم . کسانی را می بینم که مدیونشان هستیم
من معنی ندارم ، من ، برآمده از نفس همگرای ما می باشم ، من حاصل رنج و زحمت دیگرانم .
من جاری چشمه زلال وجود آنانم .
من شمشیر گذر کرده از کوره و سندان بزرگانم ، من صیقل خورده و پاک شده دست های گرانم .من خاکم . من گِل سرخ خامم که به سر انگشتان ز بدوفوت دم کوزه گر ساخته شده ام
بزرگان متعددی به گردن من حق دارند . در محفل و مجلس بسیار افتخار حضور داشته و درس ادب و تواضع و زندگی آموخته ام . نام بردن تک تک آنان خود کتابی مفصل است .
تنها از گل های سر سبد و شاخص آن گلستان که پروانه کوچکی در آنم یاد می کنم .
و از صمیم قلب این مجموعه را به…. عزیزم تقدیم می کنم شاید که بتواند قطره ای از دریای محبت ایشان را در حق من ناچیز قدردان باشد .

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه أ‌
۱ : بیان مساله ۱
۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق ۲
۳ : سوالات تحقیق ۲
۴ : فرضیات تحقیق ۳
۵ : پیشینه تحقیق ۳
۶ : اهداف تحقیق ۴
۷ : روش تحقیق ۴
۷ -۱ : ابزار گردآوری اطلاعات ۵
۷ -۲ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵
۸ : ساختار تحقیق ۵
فصل اول : ۶
مفاهیم و مبانی نظری ۶
۱ : تعاریف ۷
۱ -۱ : تعریف جرم ۷
۱-۱ -۱ : جرم از منظر لغوی ۷
۱-۱ -۲ : جرم از منظر اصطلاحی ۷
۱ -۲ : دادگستری و تعریف آن ۱۴
۱-۲-۱ : دادگستری از منظر لغوی ۱۴
۲-۲-۱ : دادگستری از منظر اصطلاحی ۱۵
۱-۳ : کارکنان دادگستری و جرایم آنها ۱۵
۱ -۴ : مبانی تشکیل جرایم کارکنان دادگستری ۱۵
۱- ۴ -۱ -۱: عنصر مادی ۱۶
۱ -۴ -۱ -۲ : عنصر معنوی ۱۸
۴-۱- ۱ -۳ : عنصر قانونی ۱۹
فصل دوم : ۲۰
مصداق های جرایم کارکنان دادگستری ۲۰
۲ : جرایم کارکنان دادگستری ۲۲
۲- ۱ : جرایم شغلی ۲۲
۲-۲ : مصداق های جرائم کارکنان دادگستری ۲۳
۲ -۲ -۱ : اختلاس ۲۳
۲ -۲ -۱ -۱ : موضوع و متعلق جرم اختلاس کارکنان دادگستری ۲۶
۲ -۲ -۱ -۲ : بررسی میدانی پرونده اختلاس کارکنان دادگستری ۲۶
۲-۲-۲ : جرم رشوه و تحقق آن توسط کارکنان دادگستری ۲۷
۲ -۲ -۲ -۱ : رشوه به کارکنان دادگستری ۲۸
۲ -۲ -۳ : پولشویی و انجام آن توسط کارکنان دادگستری ۳۱
۲ -۲ -۴ : جلوگیری از اجرای قانون ۳۳
۲ -۲ -۵ : اذیت متهم برای اخذ اقرار ۳۳
۲ -۲ -۶ : تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی توسط کارکنان دادگستری ۳۵
۲ -۲ -۷ : تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت ۳۷
۲ -۲ -۸ : افتراء توسط کارکنان دادگستری ۳۷
۲ -۲ -۹ : توهین ۳۹
۲-۲-۱۰ : افشای اسرار و محتویات پرونده ها توسط کارکنان دادگستری ۴۱
فصل سوم : ۴۲
علل و عوامل وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری ، رسیدگی به آن و تفاوت جرایم آنها با تخلفات اداری ۴۲
۳ -۱ : بررسی دلایل و انگیزه های وقوع جرایم کارکنان دادگستری آن ۴۳
۳ -۱ -۱ : عوامل روانی ۴۳
۳ -۱ -۲ : عوامل محیطی و اجتماعی ۴۸
۳ -۱ -۳ : علل اقتصادی ۴۹
۳ -۲ : تفاوت جرایم کارکنان دادگستری با تخلفات اداری و مراجع رسیدگی ۵۰
فصل چهارم : ۵۵
جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم ۵۵
۴ -۱ : مبانی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ۵۹
۴ -۱ -۱ :دیدگاه انتخاب عقلانی ۵۹
۴ -۱ -۲ : نظریه فعالیت روزمره ۶۰
۴ -۱ -۳ : نظریه الگوی جرم ۶۲
۴ -۲ : چالش های جرم شناختی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ۶۳
۴ -۲ -۲ : عدم شمول جرایم غیر عمدی کارکنان دادگستری ۶۴
۴ -۲ -۳ : جابه جایی جرم ۶۴
۴ -۳ : فنون یا شیوه های پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ۶۵
۴ -۳ -۱ : شیوه‌های مبتنی بر افزایش تلاش وزحمت ارتکاب جرم ۶۸
۴ -۳ -۲ : شیوه‌های مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی در ارتکاب جرم ۷۰
۴ -۳ -۳ : کاهش منافع قابل پیش بینی از جرم یا همان سود حاصله ۷۲
۴ -۳ -۴ : شیوه‌های از بین بردن بهانه‌ها ۷۴
۴ -۴ : محافظت از آماج وبازدارندگی در پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری ۷۵
۴ -۴ -۱ : حفاظت فیزیکی از آماج‌ها ۷۵
۴ -۴ -۲ : حفاظت الکترونیکی از آماج‌های جرم ۷۷
۴ -۵ : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۰
۴ -۵ -۱ : نتیجه گیری ۸۰
۴ -۵ -۲ : پیشنهادات ۸۳
۴ -۵ -۳ : منابع و ماخذ ۸۴
۱ : کتب فارسی ۸۴
۲ : مقالات ۸۵
۳ : پایان نامه ها ۸۸
۴ : منابع اینترنتی ۸۸
چکیده انگلیسی ۸۹

چکیده
اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می گردد و کسانی که مرتکب چنین اعمال خلاف می گردند مجرم یا بزهکار نامیده می شوند. جرایم و ناهنجاریها
م
فاهیمی نسبی هستند و حدود و ثغور، شیوه برخورد، طرز تلقی، مبادی فلسفی و انسان شناختی نسبت به آنها از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می کند.
در این میان بعضا جرم از سوی افرادی صورت می گیرد که خود این افراد و سمت آنها شاید مقوله ای بسیار مهم به دلایل مختلف در تشخیص و لزوما پیشگیری از آن باشد .بدون شک دادگستری مرجعی است که افراد برای احقاق حق خود به آن مراجعه می کنند بنابر این وقوع جرم از سوی کارکنان این مرجع خود به تنهایی می تواند زمینه ساز بی عدالتی و عدم توجه به مراجع ذی ربط شود .بنابر همین محقق با روش کتابخانه ای و با هدف تاثیر در پیش گیری از جرایم کارکنان دادگستری پژوهش خود را با این موضوع به رشته تحریر در آورده است .
واژگان کلیدی : جرم ، کارکنان دادگستری ، دادگستری ، پیشگیری

مقدمه
اگر کارمندی به وظیفه‌اش عمل نکند، یا وظیفه‌اش را درست و درمان انجام ندهد یا حتی قصد داشته باشد از قدرتی که دارد سوءاستفاده کند،این فرد با قانون رسیدگی به تخلفات اداری طرف بوده و برای تخلفش با مجازات اداری تنبیه می‌شود.از طرفی گاها کارکنان و کارمندان مرتکب جرایمی می شوند که حتی این جرایم می تواند توسط کارکنان دادگستری که خود یکی از مراجع رسیدگی به جرایم است صورت بپذیرد که جرایم صورت گرفته مصادیق مختلفی دارد مانند اختلاس ، ارتشاء و… که هر یک نیازمند بحث و بررسی است و البته بدون شک آسیب شناسی وقوع این جرایم توسط این افراد مبحث گسترده ای در جرم شناسی است و دلایل وقوع آن از اهمیت زیادی برخوردار است که مشخص شدن دلایل وقوع این جرایم خود می تواند کمک شایانی در مقوله پیش گیری از وقوع این جرایم باشد .لذا محقق با توجه به اهمیت موضوع پژوهش خود را به جرایم مربوط به کارکنان دادگستری اختصاص داده است و امیدوار است با نگارش این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد و قدمی موثر باشد از پیشگیری از جرایم این افراد بالاخص ، چرا که دادگستری خود پایگاه عدل و عدالت است و وقوع جرایم توسط کارکنان دادگستری می تواند خدشه فراوانی در اعتماد مردم ایجاد کند .

۱ : بیان مساله
تمامی جوامع از افراد و اعضای خود این انتظار را دارند که با رعایت موازین خاص خود را با شرایط و هنجارهای موجود تطبیق دهند که البته در موارد و شرایط خاصی این تطبیق صورت نمی گیرد و منجر به ایجاد شرایط غیر عادی می شود در چنین شرایط بحرانی حضور افرادی که امنیت و سلامت را کنترل کنند تشدید می گردد ،
یکی از این افراد که در مراجع رسیدگی به جرایم سودمند هستند کارکنان دادگستری می باشند که البته متاسفانه گاها دیده می شود که خود این افراد مرتکب جرایمی می شوند .ارتشاء ،اختلاس ، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی و اخذ پورسانت و…بیشترین جرایمی است که کارکنان دادگستری انجام می دهند .زمانی که اوضاع اقتصادی بالاخص خراب است حقوق کارمندان افزایشی ندارد البته این علتی است که کارکنان در توجیه اشتباه خود عنوان می کنند که بدون شک اصل موضوع قابل قبول نیست و باید آسیب شناسی شود که چرا با وجود اخراج و مواردی مانند این هنوز شاهد وقوع جرایم توسط این افراد هستیم و ضمنا مشاهده میشود که هر چقدر رای و حکم صادره در هنگام وقوع این جرم ؛شدید باشد باز هم بازدارنده نیست و یا باید قانون اصلاح شود یا بازنگری در وضعیت معشیتی کارکنان دادگستری صورت بگیرد و تا آسیب شناسی صورت نگیرد نمی توان گفت دقیقا علت این تخلفات چیست ؟
پس در نهایت مشخص است که بحث و بررسی پیرامون جرایم کارکنان دادگستری از اهمیت زیادی برخوردار است و باید تحلیل در این باب عمیقا صورت بگیرد به این واسطه محقق در این پژوهش به ذکر این موضوع پرداخته و تلاش در جمع آوری و تحلیل این مساله دارد .

۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق
روند رو به رشد جرایم کارکنان دادگستری اهمیت موضوع و بحث و بررسی پیرامون قوانین موجود و نحوه اعمال آن را روشن می کند .اگر چه شاید این ادعا درست باشد که در اکثر موارد به لحاظ فرار از مقررات قانونی و نهایتا مجازات ، جرایم کارکنان دادگستری به طور کاملا مخفیانه صورت می گیرد و به قولی فایده عملی بر بررسی موضوع پایان نامه متصور نیست هر چند که به نظر محقق مشکل اصلی در بحث نظارت و بازرسی است هر چند قوانین حاکم جزایی نیز در برخی موارد دارای کاستی هایی نیز وجود دارد و فی الجمله به نظر می رسد اهمیت این موضوع و بحث پیرامون آن برای آشنایی بیشتر از کم و کیف قضیه و مباحث مطروحه و مبتلا بر کسی پوشیده نباشد و تصویب موضوع توسط اساتید محترم در کمیته تخصصی گروه حقوق دلیلی بر صحت این ادعا باشد .
۳ : سوالات تحقیق
– سوال اصلی
۱ : جرائم کارکنان دادگستری چگونه جرایمی هستند ؟
– سوالات فرعی
۱ : صدور رای سنگین درباره جرایم کارکنان دادگستری چه وضعیتی دارد و بهتر است چه مواردی صورت بگیرد ؟
۲ : به چه دلیل برای رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری باید آسیب شناسی صورت بگیرد ؟
۳ : مناسب ترین نوع پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری چه نوع پیشگیری است ؟

۴ : فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی :
۱ : جرائم کارکنان دادگستری جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه آنها سر می زند .
فرضیات فرعی :
۱ : صدور رای سنگین در مورد جرایم کارکنان دادگستری بازدارنده نیست و باید اصلاح قانون یا بازنگری در وضعیت معشیتی آنان صورت بگیرد .
۲ : برای شناخت علت تخلفات و جرایم کارکنان دادگس
تری باید آسیب شناسی صورت بگیرد .
۳ : مناسب ترین نوع پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ، پیشگیری وضعی است .
۵ : پیشینه تحقیق
در باب سابقه در این موضوع باید گفت در این حیطه سابقه ای یافت نشد و غالب سوابق به کلیات پرداخته از این سوابق موارد زیر قابل ذکر است :
۱ : خالقی ، (۱۳۹۰ ) که در کتاب خود تحت عنوان آئین دادرسی کیفری به بحث و بررسی در باب کارکنان دادگستری می پردازد .
۲ : سوادکوهی (۱۳۷۹)، در مقاله خود به بررسی مصونیت برخی از کارکنان دولت از مسئولیت کیفری و مدنی پرداخته است .
۳ : آشوری (۱۳۷۵ ) وی نیز در کتاب خود تحت عنوان آئین دادرسی کیفری به کلیات مبحث مد نظر ما پرداخته است .
۶ : اهداف تحقیق
اهداف علمی :
تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه
اهداف کاربردی :
بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است.
۷ : روش تحقیق
با توجه به اینکه در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده میشود و روش گرد آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای خواهد بود.ابتدا با جستجو در پایگاه و سایتهای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایران داک)-نور مگزو و سپس با مراجعه به کتابخانه ها در بین منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقاتی که انجام گرفته است. از طریق فیش برداری به جمع آوری اطلاعات لازم اقدام خواهم نمود.
۷ -۱ : ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و… خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است .
۷ -۲ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.
۸ : ساختار تحقیق