آموزش منابع انسانی

تقدیر و تشکر
حمد و سپاس پروردگار عالمیان را سزاور است که به ما علم و آگاهی بخشید تا همت خود را در کسب معارف بکار بندیم و هر روز گامی را در تکمیل علوم و معارف بشری بر داریم. خدا را به خاطر حضورش در تمامی لحظات و لطف بی پایانش در گذر از همه مراحل سپاس می گویم. مطابق سنت حسنه تقدیر و تشکر، وظیفه خود می دانم که از زحمات و راهنمائیهای سودمند اساتید محترم در دانشگاه تهران خانم دکتر زهره اسماعیلی استاد راهنما و آقای دکتر مهران فرج الهی استاد مشاور وهمچنین استادبزرگوارجناب آقای دکتراحسان مهدی پور،که درانجام پایان نامه نهایت محبت راداشته اند،تقدیر و تشکر نمایم.

چکیده
این پژوهش باهدف بررسی میزان صلاحیت حرفهای دبیران مقطع متوسطه استان کرمان انجام شده است.
برای تحقق هدف مذکور ،ابتدا عوامل صلاحیت حرفهای معلمان از قبیل: میزان تحصیلات، گرایش تحصیلی، تجربه آموزشی، میزان آموزش های ضمن خدمت و مهارت های تدریس و کلاسداری ازمرورمتون وپیشینه پژوهش وبراساس مبانی نظری تحقیق استخراج شدوبراساس آن پرسشنامه تدوین گردیدروائی محتوایی پرسشنامه راصاحبنظران تائیدکردندوپایائی آن پس ازاجرای مقدماتی ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ %۸۳محاسبه گردید.
جامعه آماری پژوهش عبارت است از: کلیه دبیران مقطع متوسطه ناحیه۱ شهرکرمان، دربخش دولتی وغیردولتی، درسال ۹۰ ـ ۹۰ که تعداد۵۱۵نفرمی باشند.برای تعیین حجم نمونه تعداد۲۲۰ نفر از دبیران به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای ازبین ۸دبیرستان ناحیه ،۱به تعداد۴دبیرستان دخترانه و۴دبیرستان پسرانه وازهرکدام ۲دبیرستان دولتی و۲دبیرستان غیردولتی ودرنهایت به صورت تصادفی ساده بین دبیران پرسشنامه ارائه گردید. داده های مورد نظر برای تحقق هدف پژوهش توصیفی با روش پیمایشی ، از طریق پرسشنامه محقق ساخته به صورت سوالات بسته پاسخ جمع آوری شده است.
داده های جمع آوری شده از طریق آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی درصد نمودار و آمار استنباطی نظیر آزمون فرض استقلال (آزمون کای دو پیرسون) و آزمون میانگین (پیرسون) وآزمون tتجزیه و تحلیل شد.
تجزیه وتحلیل نتایج تحقیق نشان داد که:
سطح صلاحیت حرفه ای دبیران استان کرمان پائین ترازحدمتوسط است .
بین صلاحیت حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی تفاوت وجوددارد.
بین صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومردتفاوت وجودندارد.
بین صلاحیت حرفه ای باسابقه تدریس دبیران رابطه معناداری وجوددارد.
وضع موجودصلاحیتهای حرفه ای دبیران نشان می دهدکه در زمینه عوامل مدرک تحصیلی، گرایش تحصیلی، تناسب رشته با درس مورد تدریس، گذراندن دوره های ضمن خدمت وضعیت دبیران متناسب بااین مقطع است اما در زمینهی مهارت روشهای آموزشی به خصوص روش های متنوع و ابتکار و خلاقیت در زمینه موضوع درسی و توجه به تفاوت های فردی و افزایش دانش افزایی در سطح پایینی قرار دارد.

فهرست مطالب
عنوان: صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۲ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………۲..
۱-۳ هدف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴..
۱-۴ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………۴..
۱-۵ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶
۱-۶ تعریف عملیاتی اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………….۹

فصل دوم: پیشینه تحقیق
۲-۱دیدگاه دانشمندان درباره صلاحیت حرفه ای……………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۲ صلاحیت حرفه ای در آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………۱۱
۲-۳-اهمیت آموزش منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۴ آموزش کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲ -۵اهمیت نقش منابع انسانی در نظام آموزشی……………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۶ ویژگیهای معلمان……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۲- ۷اهمیت آموزش متوسطه………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲- ۸آموزش منابع انسانی در آموزش و پرورش………………………………………………………………………………………….۱۶
۲- ۹آموزش تضمین کننده کیفیت آموزش و پرورش………………………………………………………………………………..۱۷
۲- ۱۰ضرورت آموزش مدام و دانش افزایی………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱۱آموزش ضمن خدمت ………………………………………………………………………………………………………………………..۱۸
۲-۱۲ویژگیهای دوره آموزشی معلمان………………………………………………………………………………………………………..۱۹
۲-۱۳اه
م
یت فراگیری مهارتهای تدریس…………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲- ۱۴برنامه های آموزشی تربیت معلم……………………………………………………………………………………………………..۲۰
۲- ۱۵گرایش تحصیلی دبیری…………………………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲- ۱۶آموزش تخصصی دورهی تربیت دبیر ………………………………………………………………………………………………۲۱
۲- ۱۷دروس تربیتی دورهی تربیت دبیر…………………………………………………………………………………………………….۲۱
۲-۱۸مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۲۴

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱روش پژوهش ……………۳۵
۳-۲ جامعه آماری ونحوه انتخاب نمونه پژوهش ……………۳۵
۳-۳ ابزارجمع آوری داده ها ……………۳۵
۳-۴ روائی وپایائی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۵روش تحلیل داده های آماری ……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

فصل چهارم: گردآوری داده وتجزیه و تحلیل نتایج
مقدمه ……………۳۸
توصیف آماری نتایج بدست آمده ……………۳۹
۴-۲-۱بررسی آماری سوال اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۲-۲بررسی آماری سوال۵پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۲-۳بررسی آماری سوال۶پژوهش ……………۵۵
۴-۲-۴بررسی آماری سوال ۷پژوهش…………………………………………………………………………………………………………۵۷

فصل پنجم :بحث نتیجه گیری وپیشنهادات
بحث ونتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
محدودیتهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

فهرست جداول و نمودارها
جدول ونمودارمربوط به فراوانی جنسیت(۴-۱)……………………………………………………………………………………………………۳۹
جدول ونمودارمربوط به فراوانی میزان تحصیلات(۴-۲)………………………………………………………………………………………۴۰
جدول ونمودارمربوط به فراوانی سابقه تدریس(۳-۴)…………………………………………………………………………………………..۴۱
جدول ونمودارمربوط به فراوانی گرایش تحصیلی(۴-۴)……………………………………………………………………………………….۴۲
جدول ونمودارفراوانی دوره های ضمن خدمت عمومی تخصصی ومهارتهای تدریس(۴-۵)………………………………..۴۳
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(۴-۶)……………………………………………………………………………………………….۴۵
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(۴-۷)………………………………………………………………………………………………۴۷
جدول ونمودارفراوانی صلاحیتهای حرفه ای(۴-۸)………………………………………………………………………………………………۴۹
جدول فراوانی صلاحیتهای حرفه ای(۴-۹)………………………………………………………………………………………………………….۵۱
جدول آمارتوصیفی(۴-۱۰)……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
جدول تفاوقی میزان تفاوت صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومرد(۴-۱۲)…………………………………………………………….۵۳
نمودارمیزان تفاوت صلاحیت حرفه ای دبیران زن ومرد(۴-۶)…………………………………………………………………………….۵۴
جدول آزمون استقلال(۴-۳)…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
جدول توافقی صلاحیت حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی(۴-۱۴)………………………………………………………۵۶
جدول آزمون استقلال(۴-۱۵)………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
نمودارصلاحیت حرفه ای دبیران مدارس دولتی وغیردولتی(۴-۷)………………………………………………………………………۵۷
جدول توافقی فراوانی موردانتظار(۴-۱۵)……………………………………………………………………………………………………………..۵۷
جدول آزمون

Author: