پایان نامه با واژه های کلیدی پایایی، امتیاز)،، روایی، طراحی

ارزشهای اخلاقی
سوالات 9 و 10 و 11

اهمیت دادن به منابع انسانی
سوالات 12 و 13 و 14 و 16

چشماندازسازی
سوالات 15 و 17 و 18
متغیر وابسته
تجهیز منابع
سوالات 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24

وصول مطالبات
سوالات 25 و 26 و 27 و 28 و 29
3-6- آزمون روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
ابزار جمعآوری اطلاعات باید از روایی50 و پایایی51 لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادههای متناسب با تحقیق را گرداوری نماید و از طریق دادهها و تجزیه و تحلیل آنها، فرضیههای مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمونهای استاندارد و میزان شده معمولا از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (سرمد و همکاران، 1383).
3-7- روایی یا اعتبار
روایی تعیین می‌کند که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد یک مفهوم خاص را اندازه‌ می‌گیرد. جهت بالا بردن میزان روایی تحقیق سعی گردید تا سؤالات مرتبط با موضوع طراحی گردد و حتیالامکان سلیس و روان و قابل درک برای پاسخگویان باشد. از طرف دیگر سعی گردید تا از پرسشنامههای استاندارد قبلی که توسط محققان قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، استفاده شود. همچنین به منظور دستیابی به محتوی، قبل از طراحی پرسشنامه مطالعهای پیرامون موضوع پژوهش به عمل آمده و پرسشنامهای در این راستا طراحی گردید.
پس از طراحی پرسشنامه آن را در اختیار تعدادی از همکاران مجرب سازمان قرار داده تا آنان نظرات خود را در مورد ارتباط بین اهداف تحقیق و پرسشنامه ابراز نمایند، سپس نظرات اصلاحی آنان در پرسشنامه گنجانده گردید و پرسشنامه اصلاح شده در اختیار اساتید فن قرار گرفت و از آنها خواسته شد که نظرات اصلاحی خود را در مورد ارتباط بین اهداف تحقیق و پرسشنامه ابراز نمایند، سپس نظرات اصلاحی اساتید فن در پرسشنامه گنجانده گردید.
3-8- پایایی یا قابلیت اعتماد
پایایی بدین معنی است که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد و پایدار است. پس از وارد کردن داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ضریب پایایی (آلفای کرونباخ) محاسبه گردید. فرمول محاسبه آلفای کرونباخ در ادامه آمده است:
رابطه (1-3) ضریب آلفای کرونباخ
n: تعداد سؤالات تست
: واریانس سؤال
: واریانس کل سوالات تست (بایزیدی و همکاران،1388، 194).
در این تحقیق به کمک نرم افزار SPSS و بر اساس روش آلفای کرونباخ، پایایی 30 پرسشنامه مقدماتی برآورد گردید. از نظر میزان پایایی پرسشنامه در روش آلفای کرونباخ داشتن ضریب آلفا کمتر از 60? عموما ضعیف تلقی میشود و پایایی با حداقل 70? قابل قبول و بالاتر از 80? خوب تلقی میشود. با توجه به این مهم در تحقیق فوق پرسشنامه طراحی شده با ضریب آلفای 81? از اعتبار و پایایی خوبی برخوردار است.
3-9- شیوه نمره گذاری
مقیاس پرسشنامه شایستگیهای رهبری، طیف لیکرت میباشد. پاسخهایی که توسط پاسخ دهندگان داده میشود به دو قسمت تقسیم میشود، یک قسمت پاسخی است که به شایستگیهای رهبری و تأثیر آن بر تجهیز منابع و وصول مطالبات داده میشود که شامل عبارات: بسیار قوی(5 امتیاز)، قوی(4 امتیاز)، متوسط(3 امتیاز)، ضعیف(2 امتیاز) و بسیار ضعیف(1 امتیاز) میباشد. قسمت دوم مربوط به نظر کارکنان در رابطه با گویهها میباشد و شامل عبارات: کاملا موافقم(5 امتیاز)، موافقم(4 امتیاز)، بی نظرم(3 امتیاز)، مخالفم(2 امتیاز) و کاملا مخالفم(1 امتیاز)است.
3-10- روش اجرای پژوهش
روش اجرای این پرسشنامهها به این صورت است که در میان کلیه افراد نمونه از کارکنان شعب بانک کشاورزی، پرسشنامهای را که پژوهشگر انتخاب کرده و شایستگیهای رهبری و تأثیر آنها را بر تجهیز منابع و وصول مطالبات میسنجد، پخش کرده و برای هرکدام از افراد توضیحات لازم جهت تکمیل پاسخنامهها داده خواهد شد.
3-11- روش‌ و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها هم از روشهای آمار توصیفی(درصد ،میانگین، انحراف معیار، فراوانی و…) و هم از روشهای آمار استنباطی(آزمون همبستگی و آزمون فریدمن) استفاده خواهد شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها نیز از نرم افزار spss استفاده خواهد شد.
3-12- ملاحظات اخلاقی
1- امانتداری در ذکر منابع
2- رعایت حقوق معنوی شرکت کنندگان
3- بینام بودن پرسشنامهها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *