پایان نامه های سری سوم

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه بانک انصار)-  ...

قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه بانکداری اینترنتی و رفتار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد چراکه به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و رضایت و تأثیر آن بر تبلیغات دهان‌به‌دهان می‌پردازد.۲-۸-۱ قلمرو […]

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد  ...

H7تبلیغات دهان به دهانH3خدمات پشتیبانی مشتریH2رضایت مشتریH1پذیرشبانکداری اینترنتیطراحی وب سایتسهولتمحتوای وب سایتکارمزددسترسیحریم شخصی کاربرانسرعت انتقالامنیتH8شکل شماره۱-۱:مدل مفهومی تحقیقSOURCE: Cheolho Yoon(2010)” Antecedents of customer satisfaction with online banking in China: The […]

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۱۲

بررسی توزیع جریان های ترافیکی در داده بطور معمول جریان‌های ترافیکی مربوط به خیابان‌های شهری، رفتار و پترنی وابسته به زمان را دنبال می‌کنند. علاوه‌براین، رفتار ترافیکی مشاهده شده‌ی مربوط […]