دوره کارشناسی

تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب فرهاد سعیدی ولاشانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ …………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان ” تاثیر دوره کارشناسی حسابداری بر آشنایی دانشجویان با اخلاق حرفه ای حسابداری (مطالعه نمونه ای استان اصفهان)” با کسب نمره ………… و درجه …………. دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ……) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر و درج کرده ام.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی ازآن می پذیریم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی: فرهاد سعیدی ولاشانی
تاریخ وامضاء: ……………………….

تقدیر و تشکر

چنین فضل ازسوی یکتا خداست
که د اناییش بس همه خلق راست

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان حق او را گذاردن نتوانند، و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاک او.
در اینجا برخود لازم میدانم از استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر فروغ حیرانی که صمیمانه و دلسوزانه از ابتدا تا انتها هدایتگر من در راه انجام این پژوهش بودهاند و نصیحت های گرم و دلسوزانه ی ایشان همواره دلگرمی بزرگ من بود، تقدیر و تشکر نمایم. برای ایشان سلامتی همراه با موفقیت روزافزون آرزومندم. همچنین از استاد ارجمندم دکتر سعید سعیدا اردکانی که سایه ی لطف ایشان بر سر من بوده و مرا با نظرات مشورتی ارزشمندشان تا ابد مدیون خود ساخته اند، بسیار سپاسگزارم.
در پایان از سرکار خانم آرزو ملک پور که با حضور و راهنماییهای ارزندهی خود سهم عمدهای در افزایش غنای پژوهش حاضر داشته و مرا در به ثمر رساندن این پژوهش یاری کرده اند، تشکر مینمایم.

تقدیم به

پدر و مادرم:
خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نسیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان بیاسایم که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم، چرا که پس از پروردگارم مایه هستی ام بوده اند و راه رفتن در وادی پر فراز و نشیب زندگی را به من آموختند. آموزگارانی که برایم زندگی، بودن و انسان بودن را معنا کردند،

همسر عزیزم:
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت، امنیت و آرامش برای من فراهم آورده است،

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲ بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی……………………………………………………………………..۳
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………..۶
۱-۴ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………………………………….۷
۱-۵ اهداف مشخص تحقیق…………………………………………………………………………………………۷
۱-۶ سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۷ فرضیه‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………۸
۱-۸ روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………۸
۱-۸-۱ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه……………………………………………………..۹
۱-۹ قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی پژوهش ………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹-۲ قلمرو مکانی پژوهش ………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۹-۳ قلمرو زمانی پژوهش ……………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۱ کلید واژهها ………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱-۱۲خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………۱۳

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۲-۲ دوره کارشناسی………………………………………………………………………………………………….۱۷
عنوان صفحه
۲-۳ اخلاق ………………………………………………………………………………………………..
..
…………….۱۹
۲-۴ معانی و کاربردهای اخلاق…………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۵ اخلاق حرفه‌ای…………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۶ عوامل پایه‌ای اخلاق حرفه‌ای………………………………………………………………………………..۲۳
۲-۷ ضرورت ترویج اخلاق حرفه‌ای در سازمان………………………………………………………………۲۴
۲-۸ اخلاق حرفه ای در حسابداری و حسابرسی………………………………………………………….. ۲۵
۲-۹ هدف‌های عمده حسابداری و اخلاق……………………………………………………………………..۲۷
۲-۱۰ رهنمودهای اخلاقی در حسابداری و حسابرسی…………………………………………………….۲۹
۲-۱۱ آیین رفتار حرفه‌ای‌……………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۲ اصول بنیادی……………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۱۳ احکام……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۲-۱۴ ضمانت اجرای آیین رفتار حرفه‌ای ………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۵ اثربخشی حسابداری در سطوح و عوامل اساسی تکامل اخلاق…………………………………۳۲
۲-۱۶ نقش اخلاق در ارتقای جایگاه ارزشی‌ حرفه حسابداری و حسابرسی………………………..۳۳
۲-۱۷ پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۷-۱ پژوهش های داخلی ………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۷-۲ پژوهش های خارجی …………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۱۸ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………….۴۰

فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۲ نوع پژوهش …………………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۳ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………۴۳
عنوان صفحه
۳-۴ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….۴۳
۳-۵ متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۶ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..۴۴
۳-۷ حجم نمونه و روش برآورد حجم نمونه…………………………………………………………………۴۵
۳-۸ ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۹ روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱۰ اعتبار یا پایایی…………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱۱ روشهای تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه ها………………………………………………. ۴۷
۳-۱۱-۱ آمار ناپارامتریک ……………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۱-۲ آزمون من- ویتنی………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳-۱۲ خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………۴۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
۴- ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۴-۲ متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۳
۴-۳ آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۴-۴ تحلیل روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴-۵ تحلیل پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴-۶ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۴-۶-۱ آزمون نرمال بودن ………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۶-۲ آزمون مقایسه میان پاسخ های خانم ها و آقایان …………………………………………………۵۷
۴-۶-۳ آزمون فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………. ۵۸
۴-۷ خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………… ۶۱
عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
۵- ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۵-۲ خلاصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *