کنترل

سامانه پژوهشی - 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش  ...

از ۱۶ نمونه مربوط به انتروکوکوس فاسیوم، ۶ مورد مربوط به مردها و ۱۰ مورد در زنان شناسایی شده است. همین طور از ۸۴ مورد انتروکوکوس فکالیس ۲۸ مورد از مردان و ۵۶ […]

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با  ...

۳-۱۰-روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ: ﯾﮏ ﺳﻮآب اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه (اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن ﺳﻮاب ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ) ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ پلیت ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت  ...

ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ[۲۴] در سویه‌های ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺘﺮوﮐوکها در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮنﻫﺎی تولیدشده توﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ انتروکوکها فرمون ﺳﺮم اﯾﺠﺎد می‌شود. ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﺑﻪ سلول‌های ﺗﻮﺑﻮﻻر ﮐﻠﯿﻮی ﺷﺪه […]

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش  ...

نیز به دلیل شکست درمانی در سینرژی یک داروی موثر بر دیواره باکتری (مثل پنی سیلین) و آمینو گلیکوزیدها، مشکل دیگری را در درمان آنها ایجاد کرده است (۳)، خصوصاً […]

پژوهش - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط  ...

به نظر میرسد که روزنامههای آنلاین، به طور کلی، بیشتر بر سفارشیسازی فرایند تمرکز داشتهاند تا سفارشیسازی انبوه. نظر شما در اینباره چیست؟به نظر میرسد که تنها روزنامههای باتجربه دست […]

سایت مقالات فارسی - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه  ...

سفارشی‌سازی دریافت محصول یکسان، امکان تغییر رنگ‌ها و پس‌زمینه‌های روزنامه، بیان حوزه علائق از سوی مشتری، متغیر بودن الگوی اصلی روزنامه، سفارشی‌سازی نامحسوس، فرایند کلی زنجیره ارزش، کانال‌های گوناگون توزیع، […]