کسب و کار

جستجوی مقالات فارسی - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار  ...

نام پاسخدهنده ………………………………………………………………………………………………………………………………..نام شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….نشانی وبسایت(ها) …………………………………………………………………………………………………………………………حوزه مسئولیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….تلفن تماس ……………………………………………………………………………………………………………………………………..نشانی پست الکترونیک …………………………………………………………………………………………………………………..نحوه پاسخگوییدر دامنه «کاملاً مخالفم» تا «کاملاً موافقم»، گزینهای را که بیشترین سازگاری را با نظر شما […]

سایت مقالات فارسی - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد  ...

۳۳۵/۰ **۰۶۹/۴ ۷۱۵/۰ تجربه در نشر (۱۳۹۴) ۵۸۰/۰ **۲۶۸/۵ سطح سفارش سازی (۱۳۹۴) ۴۱۴/۰ **۹۱۲/۴ آیا محیط بازار (۱۳۹۴) ۳۹۷/۰ **۰۵۳/۲ با توجه به ضریب مسیر ۳۳۵/۰ بین منابع درآمدی […]

مقاله - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد  ...

سطح سفارشی سازی (۱۳۹۴) **۸۸۲/۰ ۰۰۰/۰ سطح معنی داری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش p<0.05* p<0.01** همانطوری که در جدول مشاهده می شود متغیرهای تجربه در نشر (اکنون)، تجربه در نشر […]

سایت مقالات فارسی - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه  ...

سفارشی‌سازی دریافت محصول یکسان، امکان تغییر رنگ‌ها و پس‌زمینه‌های روزنامه، بیان حوزه علائق از سوی مشتری، متغیر بودن الگوی اصلی روزنامه، سفارشی‌سازی نامحسوس، فرایند کلی زنجیره ارزش، کانال‌های گوناگون توزیع، […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های  ...

محدودیتهای اصول اخلاق حرفهای (خوشنشین، ۱۳۸۰)علاوه بر موارد یاد شده که کاستیهای روزنامههای آنلاین را در قیاس با روزنامههای چاپی نشان میدهد، مشکلات روزنامهنگاری آنلاین را بهصورت کلان میتوان چنین […]