کانال های توزیع

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم  ...

یک سازمان با ظرفیت عملیاتی بالاتر، در مقایسه با سازمانی با یک ظرفیت عملیاتی، انعطاف پذیری بیشتری دارد زیرا می تواند نوسان تقاضا را در محدوده بزرگتری تطبیق نماید.تعداد روشهای […]

سامانه پژوهشی - اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از  ...

امکان تغییر قابلیت نیروی کارقابلیت جابجایی و نقل مکان محصولات در میان تاسیسات جهانیقابلیت جابجایی و نقل مکان فرایندها در میان تاسیسات جهانیانعطاف پذیری فناوری اطلاعاتدرصدی از زنجیره تامین جهانی […]