پیاده سازی

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم  ...

یک سازمان با ظرفیت عملیاتی بالاتر، در مقایسه با سازمانی با یک ظرفیت عملیاتی، انعطاف پذیری بیشتری دارد زیرا می تواند نوسان تقاضا را در محدوده بزرگتری تطبیق نماید.تعداد روشهای […]

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  ...

ارائه مدلی از زنجیره تامین چابک توسط حسنعلی آقاجانی، مهدی سوهانیان که به معرفی مدل زنجیره تامین چابک براساس چهار عنصر اصلی که به وسیله تعاملات دوسویه با یکدیگر در […]

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از  ...

انعطاف پذیری توسعه محصولانعطاف پذیری تولید و ساختانعطاف پذیری فناوری اطلاعاتانعطاف پذیری لجستیکانعطاف پذیری تدارکاتمبتنی بر مفهوم ارائه شده از اسلاک در ۱۹۸۳ که انعطاف پذیری را دارای دو بعد […]