وقف

دسترسی متن کامل - 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت  ...

کِرفت و همکارانش نشان دادند رابطهای بین اتصال انتروکوکها به سلول‌های اپی تلیال دستگاه ادراری و سویه‌های دارای پلاسمید وجود دارد. انترکوکوس فکالیس پلاسمید حساس به فرمون به نام PAD و […]