نظم عمومی

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی…………………………………………………………………………. 9 مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………….. 10 گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………………………. 10 گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی…………………………………………………………………………….. 11 […]