منابع محدود

سامانه پژوهشی -
بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران نسبت به فعالیت‏های فرهنگی و هنری و میزان  ...

۲-برنامه ریزی فرهنگی باید انضمامی و تجربی باشد.۳- برنامه ریزی باید خصلتی ساختاری داشته باشد نه اجباری. به عبارت دیگر، برنامه ریزی فرهنگی باید در صدد تامین فرصت های ساختاری […]