عفو

سامانه پژوهشی - 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش  ...

از ۱۶ نمونه مربوط به انتروکوکوس فاسیوم، ۶ مورد مربوط به مردها و ۱۰ مورد در زنان شناسایی شده است. همین طور از ۸۴ مورد انتروکوکوس فکالیس ۲۸ مورد از مردان و ۵۶ […]

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس  ...

Touchdown PCRDegenearte PCRHeminested PCRRT–PCRARMS-PCRNested-PCRHot-Start PCRAlu-PCRPCR-ELISAReal –Time PCRMultiplex PCRدرادامه تنها به روش مولتی پلکس PCRکه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است اشاره کوتاه میگردد: Multiplex PCR مولتی پلکس PCRیک […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت  ...

ﺗﻮاﻟﯽ ژن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ۵۰۱) catPIPژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ۵۰۱(PIP در اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎی اﻧﺘﺮوﮐﻮکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ و اﻧﺘﺮوﮐﻮکوس ﻓﺎﺳﯿﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ژﻧﻬﺎی catscs7 استافیلوکوکوس (ژن ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﺮاﻣﻔﻨﯿﮑﻞ […]

دسترسی متن کامل - 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت  ...

کِرفت و همکارانش نشان دادند رابطهای بین اتصال انتروکوکها به سلول‌های اپی تلیال دستگاه ادراری و سویه‌های دارای پلاسمید وجود دارد. انترکوکوس فکالیس پلاسمید حساس به فرمون به نام PAD و […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش کشت  ...

ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ[۲۴] در سویه‌های ﺧﺎﺻﯽ از اﻧﺘﺮوﮐوکها در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮنﻫﺎی تولیدشده توﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ انتروکوکها فرمون ﺳﺮم اﯾﺠﺎد می‌شود. ﻣﻮاد ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺳﺒﺐ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ ﺑﻪ سلول‌های ﺗﻮﺑﻮﻻر ﮐﻠﯿﻮی ﺷﺪه […]

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش  ...

نیز به دلیل شکست درمانی در سینرژی یک داروی موثر بر دیواره باکتری (مثل پنی سیلین) و آمینو گلیکوزیدها، مشکل دیگری را در درمان آنها ایجاد کرده است (۳)، خصوصاً […]

دسترسی متن کامل - 
بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل  ...

پنتیلن تترازول Pentylenetetrazol PTZ چکیدهبا وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود ۷۵ درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان […]

مقاله علمی با منبع :
بررسی اغراض جملات خبری در خطبه‌های ۵۰ تا ۱۰۰ نهج‌البلاغه- قسمت ۱۳

۴-۲۹ ۰خطبه ۷۷:إِنَّ بَنِی أُمَیَّهَ لَیُفَوِّقُونَنِی تُرَاثَ مُحَمَّدٍ صلى الله علیه وآله تَفْوِیقاً. وَاللَّهِ لَئِنْ بَقِیتُ لَهُمْ لَأَنْفُضَنَّهُمْ نَفْضَ اللَّحَّامِ الْوِذَامَ التَّرِبَهَ. قال الشریف: وَ یُروَى «التُّرابَ الوذمهَ» وَ هُو على […]