سلسله مراتبی

منابع مقالات علمی : 
ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۳

بکارگیری این استراتژی باعث عملکرد مناسب و کارا در مقایسه با دیگر الگوریتم‌ها همچون آنالیزهای جداسازی، بردارهای پشتیبان کننده[۶۷] و شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌شود. همچنین این تکنیک فقط به تنظیم دو […]

اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره  ...

ارائه مدلی از زنجیره تامین چابک توسط حسنعلی آقاجانی، مهدی سوهانیان که به معرفی مدل زنجیره تامین چابک براساس چهار عنصر اصلی که به وسیله تعاملات دوسویه با یکدیگر در […]