رگرسیون

تأثیر پذیرش و رضایت بر تبلیغات دهان به دهان در بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه بانک انصار)-  ...

قلمرو موضوعی این تحقیق در حیطه بانکداری اینترنتی و رفتار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد چراکه به شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و رضایت و تأثیر آن بر تبلیغات دهان‌به‌دهان می‌پردازد.۲-۸-۱ قلمرو […]

منابع مقالات علمی : 
ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۳

بکارگیری این استراتژی باعث عملکرد مناسب و کارا در مقایسه با دیگر الگوریتم‌ها همچون آنالیزهای جداسازی، بردارهای پشتیبان کننده[۶۷] و شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌شود. همچنین این تکنیک فقط به تنظیم دو […]

سایت مقالات فارسی - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد  ...

۳۳۵/۰ **۰۶۹/۴ ۷۱۵/۰ تجربه در نشر (۱۳۹۴) ۵۸۰/۰ **۲۶۸/۵ سطح سفارش سازی (۱۳۹۴) ۴۱۴/۰ **۹۱۲/۴ آیا محیط بازار (۱۳۹۴) ۳۹۷/۰ **۰۵۳/۲ با توجه به ضریب مسیر ۳۳۵/۰ بین منابع درآمدی […]

مقاله - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط مورد  ...

سطح سفارشی سازی (۱۳۹۴) **۸۸۲/۰ ۰۰۰/۰ سطح معنی داری ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش p<0.05* p<0.01** همانطوری که در جدول مشاهده می شود متغیرهای تجربه در نشر (اکنون)، تجربه در نشر […]