دیه

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس  ...

Touchdown PCRDegenearte PCRHeminested PCRRT–PCRARMS-PCRNested-PCRHot-Start PCRAlu-PCRPCR-ELISAReal –Time PCRMultiplex PCRدرادامه تنها به روش مولتی پلکس PCRکه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است اشاره کوتاه میگردد: Multiplex PCR مولتی پلکس PCRیک […]

مقاله علمی با منبع : 
رابطه بین فعالیت آنزیم های زنجیره تنفسی و بازدهی خوراک در بره های نر  ...

الفبنگاره ۳-۲: الف- نمونهبرداری از ماهیچه (بیوپسی)، ب- بخیه ساده پس از نمونه‎برداری. ۳-۱-۳- نمونه گیری از ماهیچه دوسر ران (پس از کشتار) پس از کشتار، برهها در مدتی کمتر […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های  ...

محدودیتهای اصول اخلاق حرفهای (خوشنشین، ۱۳۸۰)علاوه بر موارد یاد شده که کاستیهای روزنامههای آنلاین را در قیاس با روزنامههای چاپی نشان میدهد، مشکلات روزنامهنگاری آنلاین را بهصورت کلان میتوان چنین […]