خاورمیانه

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۶

نمودار(۳-۱۱) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی متوسط  نمودار(۳-۱۲) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی پایین۳-۸- ساختار اقتصادی کشور […]