جرم شناسی

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس  ...

Touchdown PCRDegenearte PCRHeminested PCRRT–PCRARMS-PCRNested-PCRHot-Start PCRAlu-PCRPCR-ELISAReal –Time PCRMultiplex PCRدرادامه تنها به روش مولتی پلکس PCRکه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است اشاره کوتاه میگردد: Multiplex PCR مولتی پلکس PCRیک […]