تولید ناخالص داخلی

دسته بندی علمی - پژوهشی :
بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت  ...

مأخذ: محاسبات تحقیقنتایج آزمون والد برای هر ۳ گروه کشورهای با درآمد بالا، درآمد متوسط و درآمد پایین طبق جدول(۵-۱۲) گزارش شده است. جدول (۵-۱۲): نتایج آزمون والد برای گروه […]

بررسی تأثیر باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب سازمان کنفرانس اسلامی- قسمت ۱۶

نمودار(۳-۱۱) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی متوسط  نمودار(۳-۱۲) – روند متوسط امید به زندگی در بدو تولد کشورهای گروه درآمدی پایین۳-۸- ساختار اقتصادی کشور […]

تسهیل تجارت

تسهیل تجاری برای اولین بار به صورت رسمی به عنوان مفهوم پذیرفته شده بین المللی در سال ۱۹۹۶در دستور کار نشست وزیران سازمان جهانی تجارت در سنگاپور قرار گرفت و […]