تصمیمگیری

پژوهش - 
ارزیابی تاثیرات سفارشی سازی و محیط بازار بر موفقیت کسب و کار روزنامه های برخط  ...

به نظر میرسد که روزنامههای آنلاین، به طور کلی، بیشتر بر سفارشیسازی فرایند تمرکز داشتهاند تا سفارشیسازی انبوه. نظر شما در اینباره چیست؟به نظر میرسد که تنها روزنامههای باتجربه دست […]