ترافیک

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۱۲

بررسی توزیع جریان های ترافیکی در داده بطور معمول جریان‌های ترافیکی مربوط به خیابان‌های شهری، رفتار و پترنی وابسته به زمان را دنبال می‌کنند. علاوه‌براین، رفتار ترافیکی مشاهده شده‌ی مربوط […]

ارائه‌ چارچوبی در راستای بهبود پیش‌بینی وضعیت ترافیک- قسمت ۷

که در این نمایشt یک مقدار حقیقی[۹۶] و x(t) یک سیگنال پیوسته هست. برای بدست آوردن یک سری  باید در زمان‌های گسسته از سیگنال نمونه گرفت. اگر بازه ی نمونه‌گیری، در نمونه‌گیری یکنواخت[۹۷]،  باشد، خواهیم […]