بیوشیمی

دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس  ...

فصل چهارمنتایج نتایج مطالعه ۴-۱-نتایج مربوط به تست بیوشیمیایی در مطالعه حاضر ۱۰۰ نمونه باکتری انتروکوک (انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم) از نمونههای ادرار، زخم، آبسه و بافت از بیماران […]

دسترسی متن کامل - 
بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل  ...

پنتیلن تترازول Pentylenetetrazol PTZ چکیدهبا وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود ۷۵ درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان […]