تحقیق درباره جغرافیایی و حمل‌ونقل

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به ‏ شکل3-1 سرعت موردنیاز برای استقرار محموله در نقطه حضیض مدار بیضوی از معادله 3-1 به دست می‌آید.که در آن شعاع زمین و ... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره جغرافیایی و حمل‌ونقل بسته هستند

تحقیق درباره قابلیت اطمینان و انحراف معیار

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در این روابط بردار متغیرهای طراحی قطعی، میانگین مقدار متغیرهای طراحی نامعین، و تعداد متغیرهای طراحی اتفاقی و تعداد... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره قابلیت اطمینان و انحراف معیار بسته هستند

تحقیق درباره قابلیت اطمینان و روش برآورد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} تفاوت نقطه بهینه در طراحی مقاوم و طراحی بر مبنای قابلیت اطمینانعناصر اصلی طراحی بهینه مقاوم عبارت‌اند از:حفظ مقاومت در تابع... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره قابلیت اطمینان و روش برآورد بسته هستند

تحقیق درباره محصولات کشاورزی و قابلیت اطمینان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} بررسی کلی روش‏های طراحی بر مبنای عدم قطعیت در دسترساستفاده از روش‏های طراحی بر پایه عدم قطعیت نیازمند آن است که عدم... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره محصولات کشاورزی و قابلیت اطمینان بسته هستند

تحقیق درباره قابلیت اطمینان و مدیریت پروژه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} ازآنجایی‌که در مراحل مقدماتی و روند طراحی مفهومی یک مأموریت فضایی، عدم اطلاع کافی از عدم قطعیتهای یک پارامتر ممکن است منجر... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره قابلیت اطمینان و مدیریت پروژه بسته هستند

تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و علوم اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} استراتژی‌های انتخابعملگرهای ژنتیکالگوریتم ژنتیک با انبوهی از جواب‌ها سروکار دارد و به‌واسطه داشتن همین خصوصیت امکان... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و علوم اجتماعی بسته هستند

تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و روش مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} MinimizeWith respect toSubject to متغیر درگیر از i امین زیرسیستم به j امین زیرسیستم است.روش CO نقاط قوت معنی‌داری را نسبت به روش‌های تک سطحی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و روش مشارکتی بسته هستند

تحقیق درباره سرعت پردازش و روش مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نقطه قوت اصلی روش MDF ساده بودن آن است زیرا از تعداد محدودی از متغیرهای بهینه‌سازی استفاده می‌کند (تنها متغیرهای طراحی z در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره سرعت پردازش و روش مشارکتی بسته هستند

تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و امکان پذیری

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} فلذا این نتایج گاهی در طراحی ناکارآمد خواهند بود. برای بهبود دادن به این نتایج در طول فاز طراحی مفهومی حداقل دو نکته باید در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و امکان پذیری بسته هستند

تحقیق درباره قابلیت اطمینان و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important}  صنایع تولید بخش‌های مختلف حامل فضایی با توجه به پیچیدگی و گستردگی طراحی و ساخت یک حامل فضایی، متخصصین و مهندسان زیادی در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تحقیق درباره قابلیت اطمینان و سیستم‌ها بسته هستند