سامانه پژوهشی - 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با روش  ...

از ۱۶ نمونه مربوط به انتروکوکوس فاسیوم، ۶ مورد مربوط به مردها و ۱۰ مورد در زنان شناسایی شده است. همین طور از ۸۴ مورد انتروکوکوس فکالیس ۲۸ مورد از مردان و ۵۶ […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس  ...

۱ ۴-۴- نتایج مربوط به واکنش زنجیره ای پلی مراز ۴-۴-۱-استخراج ژنوم جهت استخراج DNA باکتری انتروکوک از باکتری های کشت داده شده در محیط بلادآگار و بایل اسکولین آگار، […]

دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس  ...

فصل چهارمنتایج نتایج مطالعه ۴-۱-نتایج مربوط به تست بیوشیمیایی در مطالعه حاضر ۱۰۰ نمونه باکتری انتروکوک (انتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فاسیوم) از نمونههای ادرار، زخم، آبسه و بافت از بیماران […]

دسته بندی علمی - پژوهشی : 
بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس  ...

۱۱- مایع رویی تخلیه و تیوبها به صورت در باز، زیر لامپ به مدت۳۰ دقیقه کاملاً خشک میشوند.۱۲-۳۰ میکرولیتر بافر TE (Tris-EDTA) اضافه، سوسپانسیون شده،۵ دقیقه در دمای ۵۵ درجۀ […]

بررسی مقاومت افزایش یافته به آنتی بیوتیک‌های گروه آمینوگلیکوزیدی (HLAR) در انتروکوکوس فکالیس با  ...

۳-۱۰-روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ: ﯾﮏ ﺳﻮآب اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه (اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﻓﺸﺎردادن ﺳﻮاب ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ داﺧﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ) ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﮏ پلیت ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ […]