اضطراب اجتماعی از دیدگاه روانشناختی

1 اضطراب اجتماعی: تعامل با دیگران، لازمه بقاء انسان است، چرا که بدون ارتباط اجتماعی، حتی تأمین نیازهای اولیه برای او امکان پذیر نیست. برآورده شدن نیازهای روانشناختی و شکوفایی […]

نظریه سه وجهی هوش استرنبرگ

.هوش در میان عوامل موثر در تنظیم و تربیت،ویژگی های فردی فراگیر،از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانش های ذهنی ویژگی های شخصیتی از جمله خصوصیات فردی است که انگیزش […]

تاریخچه اعتیاد در ایران و جهان

تاریخچه اعتیاد در جهان : چنان که از شواهد موجود بر میان  بشر از نخستین سالهای حیات مواد مخدر را در این کره خاکی می شناخته است و آن را […]

ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی

ظرفیت ها و قابلیت های مؤثر در خودکارآمدی بندورا (2000) معتقد اســت که انســان برای کســب اطلاعات، تصمیم گیری، حل مشکلات، مدیریت محیط و تمامی فرآیندهایی که خودکارآمدی فردی را […]

سلامت روان را وابسته به هفت ملاک!

ملاک های سلامت روان ونتیز (1991 )سلامت روان را وابسته به هفت ملاک می داند که عبارتند از: 1- رفتار اجتماعی مناسب؛ -رهایی از نگرانی و گناه؛ – فقدان بیماری […]