پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی صحت معامله، حسن معاشرت، اراده آزاد، ترک فعل

داشته که به دلیل سلب ضمانت اجرا ناقص مانده و پس از شناسائی و اجرا توسط مدیون مجددا” در لحظه اجرا، تبدیل به تعهد مدنی شده و پس از وفای به عهد ساقط گردیده است در تعهد ناقص یا عقیم تعهد... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی حقوق فرانسه، نقش برجسته

چکیده ماده 266 قانون مدنی در مبحث ” وفای به عهد “از تعهداتی سخن می‌گوید که”برای متعهد له قانوناً حق مطالبه نمی باشد “، در واقع طبق این ماده با وجود اینکه متعهد‌، مدیون... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درمورد استان مازندران، دریای خزر، نمونه برداری، شرکتهای تعاونی

%8/45 و 31% ماهیان سفید ماده و نر صید شده در حوضه جنوب غربی دریای خزر بالغ میباشند بنابراین بیشترین نمونههای بررسی شده نابالغ میباشند.( %8/61) جدول 4-5- درصد فراوانی ماهیان بالغ و... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی پایایی، امتیاز)،، روایی، طراحی

ارزشهای اخلاقیسوالات 9 و 10 و 11 اهمیت دادن به منابع انسانیسوالات 12 و 13 و 14 و 16 چشماندازسازیسوالات 15 و 17 و 18متغیر وابستهتجهیز منابعسوالات 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 وصول مطالباتسوالات 25 و 26 و 27... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه با واژه های کلیدی کارکنان بانک، اقتصاد کشور، استفاده از کتابخان، سهم بازار

مهمترین ابزارشان یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می‌کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگرمشتریان نباشند بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد وحدت وجود، اشعار مولانا، امام صادق

و این تأثیرات به قدری عظیم است که یک وقایع نگار هندو در قرن 5 گزارش میدهد که برهمن مقدس هم مثنوی رومی را مطالعه میکند. بنابراین اشاعه و گسترش تفکر مولوی در شبه قاره هند کار سهلی بود و... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد سلطان ولد، عرفان و تصوف، امثال و حکم، ظاهر و باطن

3ـ7ـ 1ـ آثار سعدیاز سعدی، آثار بسیاری در نظم و نثر برجای مانده است که از جمله میتوان به بوستان و گلستان و دیوان اشعار اشاره کرد. بوستان، کتابی‌منظوم در اخلاق است؛ گلستان، نثر مسجع و... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد فصوص الحکم، ماوراءالنهر، عشق و محبت، وحدت وجود

ن دهم با ظهور صفویه و رسمی شدن مذهب شیعه در ایران و ورود علمای شیعه به این عرصه این دو واژه به تدریج از یکدیگر جدا شده اند.در حقیقت زمان حافظ و سعدی و مولانا این دو اصطلاح یک بوده و هر دو... ادامه

By mitra1--javid, ago
پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه رایگان درمورد عرفان و تصوف، وحدت وجود، ترس از خدا

وجودآمده است و به همین جهت حد و حصاری به خود ندیده و همواره در طی قرون و اعصار متمادی (از قرن دوم تا به امروز) با مقتضیات و شرائط و افکار هر دوره تغییر شکل داده است و از این رو برای آشنا... ادامه

By mitra1--javid, ago