دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره وابستگی دارویی

90
فوریه 9, 2019 0 Comment

به نظر برخی دیگر در قرن پنجم قبل از میلاد ، بازرگانان عرب تخم خشخاش را به عنوان دارو به ایران وارد کرده و از راه ایران به چین بردند […]

دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره گیاهان دارویی

90
0 Comment

که از گیاه «پاپاور سومنی فرم» معروف به خشخاش می روید . این گیاه معمولا تا ارتفاع 90تا 120سانتی متر رشد می کند .پس از رشد کامل گیاه بر بالای […]

منابع مقاله درباره حقوق بشردوستانه

90
0 Comment

واخلاق دو اصل بنیادیندرآموزههای دینیاست که درهمه حال حتی در مخاصمات، رعایت کردن آنها برایهمه الزامی وضروریاست. افزون براین مفهوم اصلتفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان واهدافنظامی وغیرنظامیریشه درآیات قرآن کریم، […]

منابع مقاله درباره حملات تروریستی

90
0 Comment

بالغ و ظرفیتهای بالقوه خطرناک مینامند. تعریفآنها ازمردان نظامی بالغ مورد انتقاد منتقدان بوده است. منتقدان میگویند این تعریف توجیهی برای کشتار افراد ناشناخته است. با این تعریف تمامی مبارزان، […]

منابع مقاله درباره کنوانسیون حقوق کودک

90
0 Comment

اینکه بتوانند به یک نقطه نظر مشترک در مورد حقوق کودکان برسند کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1989 به تصویب رساندند. هر چند در این کنوانسیون برای شروع کودکی […]

منابع مقاله درباره حقوق بشردوستانه

90
0 Comment

سزاوار است که طبق سیره رسولاکرم (ص) ازحال اسیر جویا شده ونیازمندیهای ضروری او برطرف شود. اگرمجروح است درمان شود و از او به دین و تعلیم رعایت احکام دین […]

منابع مقاله درباره روابط دیپلماتیک

90
0 Comment

زندگیکمتر توجه کردهاند. باهمه اینها مطالعاتیکه درباره جنگ انجام پذیرفته و نظریاتی که دراینخصوص ارائه گردیده شامل جوانبگوناگون اینپدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادیآن، عواملیکه منجر به پیروزی […]

منابع مقاله درباره شرکت در انتخابات

90
0 Comment

ا معینمیکندارزشبینالمللیخودراحفظکرده وعمل جنگ آثار این تعیینحدود را از بیننمیبرد. درخصوص وضعیتقراردادهای چندجانبه این نوع قراردادها کما فیسابق بین کشورهای درحال جنگ و سایرکشورهای بیطرف پا برجا بوده و اجرا […]

منابع مقاله درباره کنوانسیون حقوق کودک

90
0 Comment

از کودک باید از تمام ابزار ووسایل که لازمه بقاء، نمو وبهداشت جسمی وروحی کودک میباشد استفاده نمایند. سرپرستی از کودک که در قوانین ایران بطور جد به آن اشاراتی […]

دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشردوستانه

90
0 Comment

کمک نمیکنند و ثانیاً از کینهتوزی، انتقال وتشفیخاطرانسانی مرتکبان خبر میدهد. همچنین در این خصوصدراسلام دلیل خاص وفتوایی برممنوعیت مثله کردن بدن دشمن است که مثله کردن بدن دشمن را […]

دانلود پایان نامه حقوق : پروتکل الحاقی

90
0 Comment

از این تعداد40% آنها کودک بودهاند وحدود987 نفرکشته شده که 45% آنها را کودکان تشکیل میدادهاند. حدود40 الی50 مدرسه درلبنان بعلت بمبارانها تخریب شده وکودکان لبنانی حتیاز دسترسی به کمکهای […]

دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشردوستانه

90
0 Comment

او به دین و تعلیم رعایت احکام دین دعوت شود. بند چهارم : حقوق هویتی کودک درجامعه یکی ازحقوق مسلم هرانسان حق تابعیت اوست. این حق درمورد کودکان نیز ثابت […]

دانلود پایان نامه حقوق : شرکت در انتخابات

90
0 Comment

ن نوع قراردادها کما فیسابق بین کشورهای درحال جنگ و سایرکشورهای بیطرف پا برجا بوده و اجرا میشود. بخصوص قراردادهایی که به موجب آن سازمانهای بینالمللی تأسیس میگردند،‌ حتی بینکشورهای […]

دانلود پایان نامه حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

90
0 Comment

کودک که در قوانین ایران بطور جد به آن اشاراتی شده یکی از حقوق کودکان بر والدین است. درحقوق ایران صریحاً به موضوع حمایت از کودکان بیسرپرست پرداخته شده بطوریکه […]

دانلود پایان نامه حقوق : پیامبر اسلام (ص)

90
0 Comment

هر چند در این کنوانسیون برای شروع کودکی سنی را قید نکردهاند اما برای پایان کودکی سن 18سال را پذیرفتهاند. بطوری که اکثر کشورهای عضو قوانین داخلی خویش را اصلاح […]