مقاله ها و پایان نامه ها

دانلود  اجل در اسناد تجاری

و نتیجه که در آخر خواهد آمد، پایان نامه حاضر شامل دو بخش (کلیات ،قواعد اختصاصی زمان در اسناد تجاری ) است. بخش اول تحت نام کلیات عمدتاً به اموری […]

استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه………………………………………………..47       بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه………………………………………………………………………………51       بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه……………………………………………………….52   […]

اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

بند پنجم: توجیه مدلل بودن صدور رأی…………………………………………………………………………. 9 مبحث دوم: اقسام رأی داوری…………………………………………………………………………….. 10 گفتار اول: رأی حضوری و رأی غیابی…………………………………………………………………………. 10 گفتار دوم: رأی نهایی و رأی جزئی…………………………………………………………………………….. 11 […]