مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

سامانه پژوهشی - بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه  ...

PartialSimple partialMotorSensorySensory-motorAutonomicCognitiveComplex partialSecondary generalized GeneralizedTonic-clonic (grand mal)Absence (petit mal)MyoclonicTonicClonicAtonic Unclassified تشنجات طبقه بندی نشده آن دسته از تشنجاتی هستند که در هیچکدام از گروه بندی های فوق جای نمی گیرند(رال […]

دسترسی متن کامل - 
بررسی نقش گیرنده ۵ HT1A بر تقویت پتانسیل های میدانی شکنج دندانه دار در مدل  ...

پنتیلن تترازول Pentylenetetrazol PTZ چکیدهبا وجود تحقیقات گسترده در زمینه صرع و تشنج در حدود ۷۵ درصد موارد، دلایل ایجاد تشنج روشن نیست. اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان […]