بایگانی دسته: علمی

پایان نامه سیستم دوگانه و بهینه‌سازی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4-3-1-2- محاسبه ضریب زلزله برای سازه‌های 9 طبقه: بدلیل اینکه تمام پارامترهای مربوط به ضریب زلزله در مدل‌های 5 ،9 و 13 طبقه یکسان... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سیستم دوگانه و بهینه‌سازی بسته هستند

پایان نامه پایداری و محدودیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} (3-20) (3-21) که در آن به ترتیب تنش تسلیم در ارتفاع جان،‌ضخامت بال، عرض بال و ضخامت جان از عضو زانویی می‌باشد. به... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه پایداری و محدودیت بسته هستند

پایان نامه سیستم دوگانه و زمین لرزه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} المان زانویی یک فرصت جهت کنترل الگوی تسلیم ساختمان در زلزله را فراهم می‌کند. به منظور استفاده درست از این فرصت تعدادی از... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه سیستم دوگانه و زمین لرزه بسته هستند

پایان نامه اواسط دهه و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} دومین روش استفاده شده برای تخمین رابطه نیرو-تغییر مکان یک قاب،‌ عموماً روش انرژی معادل نامیده می‌شود. این روش فرض می‌کند که... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اواسط دهه و سیستم‌ها بسته هستند

پایان نامه اصطلاحات و عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 85/2مهاربندی برون محور3-4- طراحی بر اساس سطوح عملکرد اجزاء سازه‌ای (Structural Performance Level and Ranges):معیار سطح عملکرد اجزای سازه‌ای با... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه اصطلاحات و عملکرد بسته هستند

پایان نامه قابلیت اعتماد و نیروی کشش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل (3-9) نقاط مشخصه سطوح مختلف عملکرد اعضای سازه‌ای با توجه به منحنی نیرو – تغییر مکان جانبی در سازه شکل پذیر.شکل (3-10) سطح... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه قابلیت اعتماد و نیروی کشش بسته هستند

پایان نامه بهینه‌سازی و روش تحلیل

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} همچنین در آیین نامه‌های UBC-94, UBC-1998 و استاندارد 2800 ایران، ضریب تنش مجاز Y که حدود 1.5 است دارای اثر قابل توجهی است. از این رو بهتر... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه بهینه‌سازی و روش تحلیل بسته هستند

پایان نامه روش تحلیل و مشارکتی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در روش تحلیل استاتیکی غیر خطی نیروی جانبی را می‌توان به صورت‌های توزیع یکنواخت،‌ توزیع مثلثی وارونه، توزیع توانی عمومی و... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه روش تحلیل و مشارکتی بسته هستند

پایان نامه مدل‌سازی و دینامیکی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با توجه به فرمول‌بندی بخش قبل، بیشترین پایه را به دست می‌دهد. به دلیل آنکه مرکز سطح بار مستطیلی نسبت به سایر بارگذاری‌ها در... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه مدل‌سازی و دینامیکی بسته هستند

پایان نامه بر اساس رفتار و سیستم‌ها

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} برای فرکانس‌های Hz2 تا Hz8 (2-8) 2-4-2- لایی و بیگس:بر اساس متوسط طیف غیر خطی که برای20 زلزله‌ی مصنوعی و ساخته شده که طیف خطی... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه بر اساس رفتار و سیستم‌ها بسته هستند