عوامل سازمانی

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

ت کارکنان را میتواند شامل هزینه های مربوط به پست بلاتصدی، هزینه های استخدام کارکنان جدید، هزینه های آموزش و هزینه های کاهش بهره وری است(هوم و گریفس۱۶،۲۰۰۱).نگرشهای شغلی کارکنانی […]

تمایل به ترک شغل

mitra4--javid
0 Comment

این امر بستر سازی فرهنگی در جامعه است . در کشور و استان ما که در یک رقابت وسیع و گسترده جهانی قرار گرفته ایم ،جهت کاهش فاصله خود با […]

دوره کارشناسی

mitra4--javid
0 Comment

تعهدنامه اصالت پایان نامهاینجانب فرهاد سعیدی ولاشانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ …………………….. از پایان نامه خود تحت عنوان ” تاثیر دوره کارشناسی […]

سهموی-گاوس

mitra4--javid
0 Comment

بنابراین برای توان‌ دمش کم، گرما تأثیری بر مدل گرمایی پرتو سهموی-گاوس ندارد و می‌توان از اثرات گرما بر خروجی لیزر چشم‌پوشی کرد. اما با افزایش توان دمش، به دلیل […]

دمش

mitra4--javid
0 Comment

و تقدیم به اساتید بزرگوارمکه چراغ راه دانش من بوده‌اند و تنها کار من در قبال زحمتشان همیشه تشکر بوده است و بس. سپاسگزاری ضمن سپاس و ستایش به درگاه […]

الگوریتم ژنتیک

mitra4--javid
0 Comment

ست.یک job قابلیت satisfying دارد هر گاه شرط زیر برقرار باشد:〖QoS Job Requirements〗_il/〖QoS Resource capability〗_il >1فرض کنیم w وزن و احتمال هر فاکتور QoS باشد در این صورت:W=0≤Wk≤۱∑_(l=1)^k Wi=1ماتریس QoS […]

سیستمهای توزیع شده

mitra4--javid
0 Comment

ه منابع و محاسبه دقیق هزینه ها …)۴.نیازمندیها خود سیستم گرید تضمین گردد(مانند تقسیم بار و…) کلمه چندین حوزه مدیریتی به معنای این است که گرید ممکن است منابعی را […]

اصلاح سبک زندگی

mitra4--javid
0 Comment

ج دیابت عبارت‌اند از: دیابت نوع ۱ (T1D)23 و دیابت نوع ۲ (T2D)24 که هر دوی آنها ناشی از ترکیب عوامل خطرزای محیطی و ژنتیک هستند. دیابت نوع ۱، بیماری […]

الگوریتم ژنتیک

mitra4--javid
0 Comment

(■(〖QoS〗_۱۱&〖QoS〗_۱۲&〖QoS〗_۱[email protected]⋮&⋮&⋮@〖QoS〗_n1&〖QoS〗_n2&〖QoS〗_nk ))که در آن n تعداد jobها و k تعداد فاکتورهای QoSاست.یک job قابلیت satisfying دارد هر گاه شرط زیر برقرار باشد:〖QoS Job Requirements〗_il/〖QoS Resource capability〗_il >1فرض کنیم w وزن […]

داده های ورودی

mitra4--javid
0 Comment

خصوصاً در محیط گرید،باید تفاوت اساسی میان آنها قائل شد.۱-۶ نگاهی دقیق به برنامه های کاربردی و کارها در محیط گرید۲۴ اگرچه ممکن است طیف وسیعی از منابع مختلف در […]