مدیر سایت

بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل- قسمت ۴

:در پنجاه سال گذشته بروز تحولات گسترده در زمینهی کامپیوتر و ارتباطات تغییرات عمدهای را در عرصههای مختلف حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده […]

بررسی عملکرد صنعت ارتباطات درشرکت ارتباطات سیار ایران با معیارهای تصمیم گیری چندگانه- قسمت ۲۲

همان طور که مشاهده می کنید مقدار ضریب ثابت معادله رگرسیون برابر ۳۲٫۴۵و مقدار سطح معنی داری آزمون برای ضریب ثابت رگرسیون برابر ۰٫۰۰۰ و همچنین مقدار برآورد ضریب متغیر مستقل […]