بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار و عدم قطعیت

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل (4-9) پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (s=0.15) …………………………………… 46شکل (4-10)... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحراف معیار و عدم قطعیت بسته هستند

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عدم قطعیت و شبیه سازی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عدم قطعیت و شبیه سازی بسته هستند

و Food

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} Pahade, P.K and Sakhale, B.K. 2012. Effect of blanching and coating with hydrocolloids on reduction of oil uptake in french fries. International Food Research Journal. 19(2): 697-699Pedreschi, F, Hernandez, P, Figueroa, C and... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای و Food بسته هستند

دانشگاه فردوسی مشهد و صنایع غذایی ایران

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} با افزایش دما جذب روغن نیز افزایش یافت، بنابراین در سرخ کردن فیله ماهی هرچه دمای سرخ کن بیشتر باشد میزان جذب روغن افزایش... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای دانشگاه فردوسی مشهد و صنایع غذایی ایران بسته هستند

ارزیابی و رای

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} شکل 4-16 ارزیابی رنگ تیمارهااعدادی که دارای حروف یکسان می باشند به لحاظ آماری دارای اختلاف معنی دار نمی باشند(05/0 ... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای ارزیابی و رای بسته هستند

میزان و پوشش

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در مورد شاخص *a، بالاترین میزان قرمزی به ترتیب به نمونه های نمونه پوشش داده شده با بالنگو در دمای C˚190، نمونه شاهد در دمایC˚190،... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای میزان و پوشش بسته هستند

تغییرات ساختاری و مصرف کنندگان

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4-4-3 اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگیری اسمزی و دمای Cº 190با توجه به شکل 4-9 تفاوت معنی داری بین روش های مختلف و نمونه شاهد در میزان... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای تغییرات ساختاری و مصرف کنندگان بسته هستند

مصرف کنندگان و مواد غذایی

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} در دمای ᴄᵒ170 به لحاظ آماری در میزان جذب روغن بین نمونه آبگیری اسمزی با نمک و نمونه های آبگیری اسمزی با آب نمک و پوشش با صمغ... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای مصرف کنندگان و مواد غذایی بسته هستند

نگهداری و مطالعه

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد صمغ های کاراگینان و بالنگو علاوه براینکه به طور موثرتری مانع از ورود روغن به درون... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای نگهداری و مطالعه بسته هستند

نگهداری و عملکرد

.estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} .estp-changedby-essin a{color:#2E64FE !important} 4-2-3 اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگیری اسمزی و دما4-2-3-1 اثر متقابل پوشش با صمغ، آبگیری اسمزی و دمای Cº 190بیشترین میزان از دست دادن... ادامه

منتشرشده در علمی | دیدگاه‌ها برای نگهداری و عملکرد بسته هستند