بایگانی نویسنده: 90

منابع مقاله درباره کنوانسیون حقوق کودک

از کودک باید از تمام ابزار ووسایل که لازمه بقاء، نمو وبهداشت جسمی وروحی کودک میباشد استفاده نمایند. سرپرستی از کودک که در قوانین ایران بطور جد به آن اشاراتی شده یکی از حقوق کودکان بر... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

جنسی، خشونت علیه دختران وزنان بهعنوان جنایت جنگی تلقی میشود و عاملان و آمران آن تنبیه می شوند.» همچنین دربند4 ماده 5 قسمت «الف» آمده است: دولتها معیارهای مؤثری برای حمایت از زنان و... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : پروتکل الحاقی

از این تعداد40% آنها کودک بودهاند وحدود987 نفرکشته شده که 45% آنها را کودکان تشکیل میدادهاند. حدود40 الی50 مدرسه درلبنان بعلت بمبارانها تخریب شده وکودکان لبنانی حتیاز دسترسی به کمکهای... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : حملات تروریستی

  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته حقوق  تعریف توجیهی برای کشتار افراد ناشناخته است. با این تعریف تمامی مبارزان، مرد بالغ بهعنوان شورشی و افراد غیرشهروند تلقی... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشردوستانه

کمک نمیکنند و ثانیاً از کینهتوزی، انتقال وتشفیخاطرانسانی مرتکبان خبر میدهد. همچنین در این خصوصدراسلام دلیل خاص وفتوایی برممنوعیت مثله کردن بدن دشمن است که مثله کردن بدن دشمن را منع... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : حقوق بشردوستانه

او به دین و تعلیم رعایت احکام دین دعوت شود. بند چهارم : حقوق هویتی کودک درجامعه یکی ازحقوق مسلم هرانسان حق تابعیت اوست. این حق درمورد کودکان نیز ثابت است. منظوراز تابعیت وابستگی به... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : شرکت در انتخابات

ن نوع قراردادها کما فیسابق بین کشورهای درحال جنگ و سایرکشورهای بیطرف پا برجا بوده و اجرا میشود. بخصوص قراردادهایی که به موجب آن سازمانهای بینالمللی تأسیس میگردند،‌ حتی بینکشورهای... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : کنوانسیون حقوق کودک

کودک که در قوانین ایران بطور جد به آن اشاراتی شده یکی از حقوق کودکان بر والدین است. درحقوق ایران صریحاً به موضوع حمایت از کودکان بیسرپرست پرداخته شده بطوریکه برای این مهم در سال1353... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : پیامبر اسلام (ص)

هر چند در این کنوانسیون برای شروع کودکی سنی را قید نکردهاند اما برای پایان کودکی سن 18سال را پذیرفتهاند. بطوری که اکثر کشورهای عضو قوانین داخلی خویش را اصلاح و تغییر دادهاند تا... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید:

دانلود پایان نامه حقوق : روابط دیپلماتیک

جوانبگوناگون اینپدیده ازجمله عامل ایجاد جنگ، اثرات اجتماعی، اقتصادیآن، عواملیکه منجر به پیروزی یا شکست درجنگ میشود ومانند اینها میباشد. اسلام درمورد جنگ دیدگاه خاصخود را دارد،... ادامه

منتشرشده در پایان نامه حقوق | دیدگاه‌تان را بنویسید: