منبع تحقیق درمورد دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی و ارائه بیش از واقع دارایی ها

بهادارتهران.
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله و تشریح موضوع 3
1-3 اهداف اساسی از انجام تحقیق 5
1-4. سوالات تحقیق 6
1-5. فرضیه‌های تحقیق 7
1-6. روش تحقیق 7
1-7. قلمرو تحقیق 8
1-8 الگوی کار پژوهش 9
1-9. تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی 10
خلاصه فصل 12
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 14
2-2- صورت های مالی 15
2-2-1- ویژگیهای کیفی صورتهای مالی 15
2-3- ارائه مجدد صورت های مالی 17
2-3-1 دلایل ارائه مجدد صورتهای مالی: 17
2-3-1-1- شناسایی درآمد 22
2-3-1-2- ذخایر 22
2-3-1-3- ارائه بیش از واقع دارایی ها 23

  مقاله با موضوع اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.