پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ساختار سرمایه شرکت و بورس اوراق بهادار

مادرانمان
استادانمان
تقدیم بــه:
ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است
به استوارترین تکیه گاهم،دستان پرمهر پدرم
به سبزترین نگاه زندگیم،چشمان گرم مادرم
که هرچه آموختم در مکتب عشق شما آموختم و هرچه بکوشم قطره ای از دریای بی کران مهربانیتان را سپاس نتوانم بگویم.
امروز هستی ام به امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
ره آوردی گران سنگ تر از این ارزان نداشتم تا به خاک پایتان نثار کنم،باشد که حاصل تلاشم نسیم گونه غبار خستگیتان را بزداید.
بوسه بر دستان پرمهرتان

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سرمایه در شرکتهای ایرانی بر اساس دو تئوری توازی ایستا و ترجیحی می باشد.فاکتورهای متعددی بر انتخاب ساختار سرمایه موثرند، این تحقیق بر روی چهار فاکتور اساسی ومهم از ویژگی های شرکتی شرکتهای ایرانی متمرکز است. فاکتور وابسته در این پژوهش متغیر نسبت بدهی به عنوان معرف ساختار بدهی و متغیرهای نقد شوندگی، سوداوری، رشد دارایی و ریسک تجاری می باشند. در این تحقیق از اطلاعات مالی 133 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 10 ساله از سال 1383 تا سال 1392 استفاده شده است. از مدل رگرسیون خطی برای یافتن روابط بین متغیروابسته و متغیرهای مستقل استفاده شده است.
نتایج بررسی نشان می دهد که مهمترین عامل موثر بر ساختار سرمایه از میان عوامل ذکر شده ،فاکتور سوداوری می باشد در ادامه به ترتیب عوامل نقدشوندگی ، رشد دارایی و ریسک تجاری قرار دارند. سوداوری و رسک تجاری با نسبت بدهی نسبت عکس دارند، در صورتی که نقدشوندگی و رشد دارایی دارای رابطه مستقیم با نسبت بدهی هستند.نتایج ازمون فرضیه ها نشان می دهد که روابط بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته کاملا در راستای تئوری ترجیحی است در صورتی که تنها قسمتی از تئوری توازی ایستا را پشتیبانی می کند. به طور خلاصه، ساختار سرمایه شرکت های ایرانی به طور کامل توسط تئوری ترجیحی توضیح داده می شود.

  فرهنگ سازمانی فرهمند و انواع فرهنگ سازمانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
نمای کلی ……………………………………………………………………………2
پیشینه تحقیق ……………………………………………..………………………… 2
منابع مالی برای شرکتهای ایرانی ………………………………………………………… 4
1-3-1 بازار سهام در ایران ……………………………………………………………………4
1-3-2 اوراق مشارکت در ایران ……………………………………….………………………10
1-3-3 وام بانکی برای شرکتهای ایرانی ………………………..…………………………………11

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.