مقاله درباره کودکان و نوجوانان و روان شناسی شخصیت

…………………………………………………………………. 49
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………..51
روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………….51
روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 51
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………55
تحلیل فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 56
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………68
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………69
پیشناهدات…………………………………………………………………………………………………………………………….71
محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 72
واژگان لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….. 73
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………..75
ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………………………..77

مقدمه :
شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روانشناسی دانست زیرا محور اساسی بحث در زمینه های یادگیری، انگیزه، ادراک، عواطف، احساسات، هوش و مواردی ازاین قبیل است، به عبارتی موارد فوق الذکر اجزاء تشکیل دهنده ی شخصیت به حساب می آیند ، لغت شحصیت ریشه در کلمه ی نقاب دارد ، برای شخیصت تعاریف زیادی ارائه شده که قابل قبول ترین انها برای اکثر افراد به این شرح می باشد .
شخصیت سازمان بدنی پویایی است در درون فرد از آن دسته از نظام های روان فیریکی که رفتار و تفکر شاخص او را تعیین می کند ( سیاسی ، 1376 ، ص 19 )
صاحب نظران حوزه ی روان شناسی شخصیت ف شخصیت را به انواع تیپ های شخصیتی تقسم کرده اند که قدیمی ترین آنها به تیپ شناختی شخصیت بقراط حکیم و جالینیوس حکامی یونان قدیم بر می گردد ف اما معروف ترین این طبقه بندی ها ، طبقه بندی یونگ ، روان پزشک معروف سوئیسی است ف یونگ افراد رابه دو طبقه ی تیپ شخصیتی درون گرا و برون گرا تقسیم کرده اند . ( کریمی ، 1380 ،ص89 )
از طرف دیگر مفهوم هوش درنزد افراد مختلف معنای متفاوتی دارد با این حال وقتی که صحبت از هوش به میان می آید بالافاصله نوعی توانایی ذهنی با استعداد را در یاد اسنان زنده می کند برخی از متخصصان در این خوزه هوش را توانایی حل مسأله می دانند ئو عده ای آن را توانایی انطابق و یاد گیری بر اساس تجارب روزمره می داند ، و از طرف دیگر عزن نفس هم امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ، روان شناسان پژوهش های متعددی را به این امر اختصاص داده اند زیرا احساس ما از نوشتن و آنچه که ردمرود خود می اندیشیم بر کلیه ی جوانب تجربه ی ما از زندگی اثری جدی دارد ، شیوه ی زفتار ، در کار و مرفه درمسائل عشقی و عاطفی در انر جنسی ، در نقش پدر و مادری در رابطه با فرزندان و پیشرفت امور زندگی و … همه و همه متدثر در گروه احساس ؟، ازخویش است ، همچنین راهگشای مهم وئ درک از خود و دیگران است ( ابراهیمی ، 1382 ، ص 21 )
اهمیت عزن نفس از اساسی رتین عوامل رشد و پیشرفت تحصیل کودکان و نوجوانان است برهئوداری از اراده ، اعتماد به نفس ،قدرت تصمیم گیری ، خلاقیت و نو آوری ، علامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقمی با میزان و چگونگی عزت نفس وارزشمندی دارد واقعیت هایی وجود دارند که اجتناب از آنها ممکن نیست یکی از این واقعیت ها اهمیت و بر عزت نفس درخلاقیت است . میزان عزت نفس ما روی تمام جبنه های وجوئدی اثر می گذارد طرز کارمان در کارگاه برخورد مان با مردم ، اندازه پیشرفت و ترقی ، میزان موفقیت د رامور زندگی در قلمرو مشخصی ، این کع مکن است دل به چگونه شخص بندیم ف چگونه با فرزندانمان رابطه برقرار کنیم و همچنین رفتار را دوستان مان رو امروزه برای درمان و اصلاح بسیاری اختلافات نظیر کررویی ، پرخاشگری و تنبیلی به عنوان مهم ترین گام به پرورش و ارزیابی عزت نفس فردی و اجتماعی می پردازد ( بیانانگرد ، 1371، ص 65 )

  مقاله درباره بازار اوراق بهادار و اطلاعات حسابداری

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.