پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عدم قطعیت و شبیه سازی

………………………………………………………………… 40
جدول (4-2) سناریوهای موجود در مساله ………………………………………………………………………… 41
جدول (4-3) سود انتظاری VPP در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت قیمت ………………………. 43
جدول (4-4) سود انتظاری VPP در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت تقاضا ……………………….. 47
جدول (4-5) سود انتظاری VPP در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت قیمت …………………………. 52
جدول (4-6) سود انتظاری VPP در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت تقاضا …………………………. 53
جدول (4-7): سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت قیمت …………………………………………………………………………………………………………………. 57
جدول (4-8) سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار انرژی در شرایط عدم قطعیت تقاضا ………………………………………………………………………………………………………………….. 58
جدول (4-9) سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت قیمت …………………………………………………………………………………………………………………. 61
جدول (4-10) سود انتظاری VPP (با در نظر گرفتن واحدهای CHP) در بازار رزرو در شرایط عدم قطعیت تقاضا ………………………………………………………………………………………………………………….. 62
فهرست تصاویر و نمودارها
عنوان صفحه
شکل (2-1) اجزای VPP ……………………………………………………………………………………………….. 12
شکل (2-2) ساختار کلی VPP ……………………………………………………………………………………….. 13
شکل (2-3). اجزای سیستم قدرت در حالتی که مشارکت DG زیاد است ……………………………… 14
شکل (2-4). معاملات بالقوه برای تولید کنندگان ……………………………………………………………….. 15
شکل (4-1) دیاگرام تک خطی نیروگاه مجازی1………………………………………………………………….. 38
شکل (4-2) نتایج شبیه سازی حالت مبنا(در غیاب عدم قطعیت ها) با در نظر گرفتن بازار انرژی……………………………………………………………………………………………………………………………… 41
شکل (4-3) نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.02) با در نظر گرفتن بازار انرژی………………………………………………………………………………………………………………………. 43
شکل (4-4) نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.05) با در نظر گرفتن بازار انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………….44
شکل (4-5) پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (S=0.05)……………………………………..44
شکل (4-6) نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.10) با در نظر گرفتن بازار انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………….45
شکل (4-7) پیشنهاد برای بازار انرژی در تکرارهای متفاوت (S=0.10) …………………………………… 45
شکل (4-8) نتایج شبیه سازی حالت پایه (در حضور عدم قطعیت قیمت و S=0.15) با در نظر گرفتن بازار انرژی………………………………………………………………………………………………………………………..46

  منابع پایان نامه ارشد درباره رفتارهای ضد اجتماعی و رسانه های جمعی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.