تحقیق درمورد ویژگیهای فردی و آمار استنباطی

……………………………………………..46
3-9-5 مفهوم سطح معناداری ………………………………………………………………………………………………………………………..46
3-10 روایی اندازهگیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-1 اعتبار پزسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………47
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
4-2 آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..49
4-3 آمار استنباطی و تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………………..59
4-3-1 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرها………………………………………………………………..59
4-3-2 بررسی و آزمون فرضیهها بر مبنی ضریب همبستگی اسپیرمن……………………………………………………………………..60
4-3-3 بررسی فرضیهی پژوهش بر اساس مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………61
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
5-2 نتیجهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
5-2-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیهای پژوهش……………………………………………………………………………………….64
5-2-2 یافتههای حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش ………………………………………………………………………………………..65
5-3 پیشنهادهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..65
5-3-1 پیشنهادهای کاربرد(منتج از نتایج فرضیهها) …………………………………………………………………………………………….65
5-3-2 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی …………………………………………………………………………………………………………..66
5-4 محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………66
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68
منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
پیوست …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71 Abstract …………………………………………………………………………………………………………………………………..I
فهرست جداول شماره صفحه

  مقاله درباره مبارزه با مواد مخدر و سلاح های کشتار جمعی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.