پایان نامه میزان تحصیلات والدین و کودکان آهسته گام

ش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن.
3- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی .
4- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی .
5- مقایسه یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی .
1-5- فرضیات تحقیق:
1- بین یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی تفاوت وجود دارد.
2- یادگیری فضایی وتجسمی دانش آموزان عقب مانده ذهنی ودانش آموزان عادی با افزایش سن تغییر می کند.
3- بین یادگیری فضایی وتجسمی دختران عادی ودختران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد.
4- بین یادگیری فضایی وتجسمی پسران عادی وپسران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد.
5- بین یادگیری فضایی وتجسمی پسران عقب مانده ذهنی ودختران عقب مانده ذهنی تفاوت وجود دارد.
1-6- تعاریف نظری(مفهومی) واژگان به کار رفته در تحقیق:
تعاریف مفهومی متغیرها:
-فرد استثنایی:فرداستثنایی فردی است که از نظر هوشی،جسمی،روانی واجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به همسالان خود متفاوت است ونمی تواند به نحو مطلوب حداکثراستفاده را از برنامه های آموزش پرورش عادی ببردونیازمند توجه خاص و آموزش وخدمات فوق العاده ای می باشد.(افروز 1386)
– ویژگی زیستی :منظور از ویژگی زیستی کلیه عوامل فیزیولوژیک والدین می باشد.وشامل سن،ترتیب تولد،قد،سابقه وجود بیماری ،طول مدت بارداری وازدواج خویشاوندی می باشد.(افروز ، 1383) .
– ویژگی اجنماعی : نحوه برقراری ارتباطات و تعاملات خانوادگی ، تعداد افراد خانواده ، شغل و ساختار والدین
– ویژگی روانی : حالات عاطفی و هیجانی والدین ، رضایتمندی رناشوئی ، تمایل به فرزندآوری و رابطه والدین هنگام بارداری
-ویژگی شناختی : میزان تحصیلات والدین ، آگاهی والدین از عوامل معلولیت زائی ، هوش والدین نگرش والدین به معلولیت
– متغیرهای جمعیت شناختی : شامل جنس ، سن ، فصل تولد ، ترتیب تولد ، وزن کودک هنگام تولد ، سابقه ابتلا به بیماری های کودک ، نوع و شدت نارسائی و محل سکونت کودک می باشد .
تعاریف عملیاتی متغیرها:
– کودک استثنائی : در این پژوهش به کلیه کودکان آهسته گام ، نابینا ، ناشنوا ، دارای ناتوانی یادگیری و نقص جسمانی و عاطفی و نیز چند معلولیتی که در مراکز استثنائی مشغول تحصیل اند کودک استثنائی گفته می شود.
– ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی : در این پژوهش تعریف عملیاتی ویژگی زیستی ، شناختی ، روانی و اجتماعی از طریق پرسشنامه ای که توسط افروز ( 1383 ) تعیین شده تعیین می گردد .
فصل دوم

  تحقیق با موضوع نظریه یادگیری اجتماعی و رویکردهای انگیزش

ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق

این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.