خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی و اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور

……………………………………………………………… صفحه
2-13- خصوصی سازی به عنوان بخشی از برنامه های افزایش کارایی ………………………………………………..33
2-14- وضع قوانین و مقررات مناسب و بازنگری در قوانین موجود …………………………………………………….34
2-15- اعمال اصول حاکم بر مدیریت خصوصی قبل از واگذاری …………………………………………………………34
2-16- فراهم سازی مقدمات چشمگیر برای فروش شرکت های بزرگ ………………………………………………35
2-17- رعایت اصل شفاف سازی در امر واگذاری………………………………………………………………………………….35
2-18- اولویت بندی موسسات و بخشهای اقتصادی در واگذاری امور …………………………………………………35
2-19- جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش خصوصی و اعمال نظارت های پس از واگذاری شرکت ……36
2-20- چارچوبهای تحلیل عوامل مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی ……………………………………………………36
2-21- چارچوب زیرساخت سیاسی خصوصی سازی ………………………………………………………………………….38
2-22- شفافیت و عادلانه بودن فرایند خصوصی سازی ……………………………………………………………………..40
2-23- استراتژی خصوصی سازی ……………………………………………………………………………………………………….40
2-24- انتخاب شیوه خصوصی سازی مناسب …………………………………………………………………………………….41
2-25- یک معامله مدیریت شده به طرز حرفه ای ……………………………………………………………………………..41
2-26- ابعاد و مؤلفه های خصوصی سازی ………………………………………………………………………………………….42
فهرست مطالب
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………… صفحه
2-26-1- بعد اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………42
2-26-2- ابعاد سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………………43
2-26-3- ابعاد قانونی و حقوقی ………………………………………………………………………………………………………..44
2-26-4- ابعاد نهادی و سازمانی (تجدید ساختار) …………………………………………………………………………46
2-26-5- ابعاد اجتماعی و فرهنگی …………………………………………………………………………………………………..47

  مقاله درمورد دانلود استراتژی ها و مواد غذایی
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.