2018

راهکارهای تقویت هوش هیجانی

درود هوش هیجانی باعث تقویت عملکرد شما در محل کار و همچنین در زندگی شخصیتان می شود، با این حال تقویت هوش هیجانی با خود شما شروع می شود. این هوش می […]

چرا باید به این سواحل سفر کرد ؟

تور کیش ساحلی نقره ای، آفتابی درخشان، آسمانی آبی، آبهایی نیلگون، هوایی پاک و آرامشی بی نظیر، جزیره کیش را به مروارید خلیج فارس تبدیل کرده است.یکى از شگقتیهاى جزیره مرجانی […]

پایان نامه با کلید واژگان
Autonomy، Moderate، Low، Range

Range5.00 Skewness-.296.343 Kurtosis-.230.674 ModerateMean16.8025.31201 95% Confidence Interval for MeanLower Bound16.1815 Upper Bound17.4234 5% Trimmed Mean16.8759 Median17.0000 Variance7.885 Std. Deviation2.80811 Minimum8.00 Maximum23.00 Range15.00 Interquartile Range2.00 Skewness-.452.267 Kurtosis1.354.529Total AutonomyLowMean52.1042.78564 95% Confidence Interval […]

پایان نامه با کلید واژگان
Bound، Range، Std.، Lower

ive PercentValidLow9674.474.474.4 Moderate3325.625.6100.0 Total129100.0100.0 Table 4.4Personal Model Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow10480.680.680.6 Moderate2519.419.4100.0 Total129100.0100.0 Table 4.5Facilitator Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow4837.237.237.2 Moderate8162.862.8100.0 Total129100.0100.0 Table 4.6Delegator Frequency Statistics FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValidLow97.07.07.0 […]