تصمیم گیری چند معیاره

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

و تقدیم به
پدر و مادرم
بزرگوارانی که هرچه دارم مرهون دعای خیر و مهربانی های بی پایان آنان است و همیشه یاریگر و مشوق من در مسیر علم آموزی بوده اند.

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………….۴
اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۵
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۶
سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸
شرح واژه ها واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………..۸
فصل دوم- مروری برادبیات موضوع…………………………………………………………………………………………………۱۲
۲.۱. لجستیک معکوس…………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲.۱.۱.تعریف لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………………………۱۴ ۲.۱.۲.تاریخچه به کارگیری لجستیک معکوس……………………………………………………………………………………۱۵
۲.۱.۳.دلایل استفاده از لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………….۱۵
۲.۱.۴.ابعاد لجستیک معکوس………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲.۱.۵. هدف لجستیک معکوس چیست؟………………………………………………………………………………………….۲۱
۲.۱.۶. لجستیک معکوس و مراحل بهبود مستمر………………………………………………………………………………..۲۱
۲.۲.لزوم انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس………………………………………………………………………………..۲۴
۲.۲.۱. عوامل تشویق کننده شرکتها به برون سپاری لجستیک معکوس……………………………………………………۲۵
۲.۲.۲. اهمیت استفاده از برون سپاری لجستیک معکوس………………………………………………………………………۲۷
۲.۲.۳. مزیت های استفاده از روش برون سپاری………………………………………………………………………………….۲۷
۲.۲.۴. موانع و مشکلات استفاده از روش برون سپاری………………………………………………………………………….۲۸
۲.۲.۵. ملاحظات مربوط به فرآیند روش استفاده از برون سپاری…………………………………………………………….۲۹
۲.۲.۶.انتخاب شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم…………………………………………………….۳۰
۲.۳. تاریخچه فعالیت های انجام شده درپیدا کردن بهترین روش برون سپاری…………………………………………..۳۱
۲.۴.ریاضیات فازی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲.۴.۱. مجموعه فازی…………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲.۴.۲.نمایش یک مجموعه فازی…………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲.۴.۳. سیستم های فازی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲.۴.۴. اعداد فازی مثلثی…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲.۴.۵.عملیات پایه روی اعداد فازی…………………………………………………………………………………………………۳۸
۲.۴.۶. متغیرهای زبانی……………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۲.۴.۷. تبدیل اعداد فازی به اعداد قطعی…………………………………………………………………………………………….۴۳
۲.۵. تکنیک DEMATEL فازی گروهی……………………………………………………………………………………………۴۴
۲.۶. تکنیک VIKOR…………………………………………………………………………………………………………………….49
۲.۶.۱ مراحل روش VIKOR……………………………………………………………………………………………………………50
۲.۶.۱.۱ گام اول: تشکیل ماتریس تصمیم………………………………………………………………………………………….۵۰
۲.۶.۱.۲ بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم………………………………………………………………………………………….۵۰
۲.۶.۱.۳ تعیین بردار وزن معیارها……………………………………………………………………………………………………..۵۱
۲.۶.۱.۴ تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان مقادیر موجود برای هر معیار………………………………………………۵۱
۲.۶.۱.۵ تعیین مقدار سودمندی (S) و مقدار تاسف (R)……………………………………………………………………….52
۲.۶.۱.۶ محاسبه شاخص VIKOR (مقدار Q)……………………………………………………………………………………52
۲.۶.۱.۷ مرتب کردن گزینه ها بر اساس مقادیر R,S,Q………………………………………………………………………53
۲.۶.۱.۸ انتخاب بهترین گزینه………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۲.۷. وزن دهی به تصمیم گیرندگان………………………………………………………………………………………………..۵۵
فصل سوم – روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………۵۶
مقدمه……………………………
..
………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳.۱. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳.۲. مراحل اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳.۳. روش های گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………۵۹
۳.۳.۱. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳.۳.۲. پایایی و روایی………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳.۳.۳. روش های تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳.۳.۴. قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………۶۲
فصل چهارم – تجزیه وتحلیل داده های تحقیق………………………………………………………………………………..۶۳
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۴.۱. تعیین تیم تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴.۲. تعیین وزن تصمیم گیرندگان…………………………………………………………………………………………………۶۷
۴.۳. تعیین گزینه های لجستیک معکوس طرف سوم………………………………………………………………………..۶۹
۴.۴. انتخاب معیارها ………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
۴.۵. تعیین ساختار ارتباطات بین معیارها از طریق روش DEMATEL فازی گروهی……………………………….۷۲
۶-۴ تعیین وزن معیارها ………………………………………………………………………………………………………………۷۷
۷-۴ انتخاب بهترین تأمین کننده لجستیک معکوس از طریق VIKOR فازی…………………………………………۸۵
فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….۹۲
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۵.۱. نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۵.۲. پیشنهاداتی به سازمانها در راستای موفقیت در برون سپاری لجستیک معکوس…………………………………۹۶
۵.۳. محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………۹۷
۵.۴. پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………………..۹۸

چکیده
با پیشرفت کنونی صنایع، بازگشت و استفاده مجدد از محصولات استفاده شده به یکی از فعالیت های مهم لجستیکی صنایع تولیدی مبدل گردیده است. این امر منجر به ایجاد قوانین در این زمینه و همچنین افزایش آگاهی در بین مردم به منظور حفظ محیط زیست و کاهش ضایعات شده است.
با توجه به نیازهای تخصصی در جهت انجام فعالیت های لجستیکی و گسترده تر شدن دامنه فعالیت در صنایع تولیدی باعث گردیده تا صنایع به تامین کنندگان لجستیک معکوس طرف سوم -که به صورت تخصصی به فعالیت های لجستیکی می پردازند- گرایش پیدا نمایند. از این رو انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس و عوامل تاثیر گذار در این انتخاب و ساختار عوامل تاثیر گذار در انتخاب این تامین کنندگان از مسائل مهم صنایع تولیدی به شمار می رود.
در این تحقیق با استفاده از روش DEMATEL روابط عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس تحلیل شده و با استفاده از روش VIKOR در محیط فازی تامین کنندگان طرف سوم لجستیک معکوس رتبه بندی گردیده اند. لازم به ذکر است که روش VIKOR یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها و تعیین راه حل سازشی برای یک مساله با معیارهای متضاد تمرکز دارد. در این تحقیق یک رویکرد فازی برای روش VIKOR پیشنهاد گردیده که رتبه بندی گزینه ها و اوزان اهمیت معیار ها به عنوان اعداد فازی ماخوذ از متغیر های کلامی صورت گرفته