پیشگیری از جرم

مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند.
۱۵ – اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می شوند، لیکن مجازات های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می باشند۵۰.
۱۶ – اختلاف از جهت عنصر قانونی – در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.

فصل چهارم :
جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم

در این فصل به رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم پرداخته می شود . برای بیان ویژگی‌های پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری لازم است اول تعاریفی از آن ذکر گردد.
مرکز بین الملی پیشگیری از جرم در تعریفی پیشگیری وضعی را افزایش تلاش لازم و خطر ارتکاب جرم را برای بزهکاران بالقوه از طریق سخت تر کردن هدف، کنترل دست رسی و نظارت و همچنین کاهش منافع جرم با از دست رس خارج کردن آماج جرم و از بین بردن انگیزه‌ها بیان کرده است.۵۱
همچنین در تعریف پیشگیری وضعی چنین عنوان می شود «پیشگیری وضعی از جرم به اراده، و طراحی و کنترل محیط فیزیکی ساخته شده اتکا دارد و به این منظور که فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش داده و یا خطر تعقیب را در صورتی که ارعاب موثر واقع نشود افزایش دهد. پیشگیری وضعی از جرم عمدتاً ناظر به وضعیت‌های ما قبل بزهکاری است و می‌کوشد که با دستکاری در آخرین موقعیت و وضعیت‌های خاص که در آن بزهکاری به فعلیت می‌رسد با وقوع جرم مقابله کند.
بنابراین باتوجه به تعاریف فوق الذکر، این نوع از پیشگیری ویژگی‌های خاص خود را دارد از جمله:
الف: در پیشگیری وضعی تمرکر بر جرایم خاص است یعنی هر جرمی اقدام‌های خاص خود را دارد.
ب: پیشگیری وضعی، در مورد جرایم خاص مصداق ندارد. زیرا در یک لحظه به وقوع می‌پیوندد.
پ: پیشگیری وضعی برمحیط، انتخاب معقول، سبک زندگی و فعالیت روزمره متمرکز است در حقیقت پیشگیری وضعی بزه دیده مدار است و مجرم به صورت غیر مستقیم مطرح است. مثلاً روشنایی کوچه‌ها و خیابان‌های تاریک، فرصت ارتکاب جرم را کاهش می‌دهد. اقدام‌هایی مانند کشیدن نرده، حفاظ، مانع از دست رسی آن آماج جرم است. همچنین کاهش منفعت حاصل از ارتکاب جرم در انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم بسیار موثر است ۵۲
ت: یکی از ویژگی‌های این نوع از پیشگیری که موجب موفق تر شدن می‌گردد مشارکت مردم در این پیشگیری می‌باشد تکلیف شرعی و همگانی امر به معروف ونهی از منکر در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و ابزار عکس العمل مردم در مقابل آن، یکایک مردم را در مقابل تقابل رفتار دیگران مسئول و ناظر قرار می‌دهد.
امروزه جوامع به پیشگیری وضعی به دلایلی اهمیت می‌دهند یکی از این دلایل را می‌توان رشد نرخ جرایم خرد یعنی رفتار و اعمال غیر مدنی و بی نزاکتی‌های اجتماعی دانست که کیفیت زندگی روزانه مردم را مختل می‌کند و دلایل دیگر را در رشد چشم گیر جرایم تروریستی و سرقت‌های مسلحانه و نیز خشونت آمیز جستجو کرد که بنیان نظام اجتماعی و سیاسی را نشانه گرفته اند. بدین ترتیب جای تعجب نیست که در کشورهای غربی، به ویژه کشورهای انگلوساکسون که دارای جوامع باز و دولت‌های مردم سالار هستند .
پیشگیری وضعی با توجه به تعاریف ارائه شده خود شامل دو هدف عمده و اساسی می‌باشد. دسته اول به دنبال سلب امکان تحقق فعل مجرمانه یا لااقل دشوار نمودن آن هستند. مانند سخت تر کردن دست رسی به آماج‌ها یا محافظت از بزه دیدگان بالقوه. دسته دوم تدابیر و شیوه‌هایی است که با هدف کاستن از جاذبه‌های مجرمانه و عوامل تحریک کننده محیطی در صدد است تا از تصمیم نهایی مجرم و گذر او از اندیشه به عمل جلوگیری کند. عبارتند از: دشوار نمودن وقوع جرایم علی رغم وجود قصد و انگیزه مجرمانه است. راهبردهایی که به تغییر وضعیت، فرصت و موقعیت اشاره دارد مانند کنترل ورودی‌ها و خروجی‌ها، ایجاد فضایی قابل دفاع، جمع آوری و لوازم ارتکاب جرم مانند اسلحه از مواردی است که با هدف ناتوان کردن فاعل از محقق ساختن نیت مجرمانه خود اعمال می‌شود.دومین هدف این نوع از پیشگیری با توجه به راهبردها و شیوه‌های پیشگیری، منصرف نمودن مجرمان و جلوگیری از پیدایش و تشدید انگیزه مجرمانه و منصرف نمودن مجرمان بالقوه به کار گرفته می‌شود. بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار، کاهش جاذبه‌های وسوسه انگیز و تحریک کننده محیطی،نصب دوربین‌های مخفی و چشم‌های الکترونیکی و… از جمله موراردی است که با هدف جلوگیری از پیدایش و تشدید انگیزه مجرمانه و منصرف نمودن مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب هدف اقدام‌های پیشگیرانه وضعی، قبل از هر چیز تامین امنیت، بالا بردن کیفیت امنیت و جلب رضایت اعضای جامعه در فضاها و مکان‌های عمومی است. تامین امنیت در این گونه پیشگیری، دیگر انحصاری کاملاً دولتی نیست بلکه دولت و با آگاه سازی مردم نسبت به جنبه‌های مختلف بزهکاری، مناطق جرم خیز، محله‌های خطرناک، شیوه‌های مصون سازی، روش‌های دفاع شخصی از خود و اموال آنها را درحفظ و برقراری امنیت تشویق و حتی مشارکت می‌دهند. بنابراین در تامین
امنیت چه دولت وچه مردم با توجه به اهداف پیشگیری وضعی هریک نقشی را برعهده می‌گیرند تا وقوع جرم را دشوار نمایند و بزهکار بالقوه را با توجه به بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری، از وقوع جرم منصرف نماییم.۵۳
۴ -۱ : مبانی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری
مبانی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری از سه نظریه فرصت جرم تشکیل شده است که عبارتند از: دیدگاه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و نظریه الگوی جرم. هر یک از این سه دیدگاه، ارتکاب جرم را از زاویه‌ای مختلف بررسی کرده و نهایتاً همه به این نقطه مشترک رسیده اند که کاهش فرصت‌های جرم اهمیت فراوانی درعدم وقوع جرم یا پیشگیری از جرم دارد.
۴ -۱ -۱ :دیدگاه انتخاب عقلانی
فرض اصلی دیدگاه انتخاب عقلانی این است که مجرم و در موضوع ما کارکنان دادگستری رفتار هدفمند و طراحی شده‌ای را در کار خود بر می‌گزیند که تضمین کننده منافع وی باشد. در واقع این دیدگاه بر فرایند تصمیم گیری مجرم تمرکز می‌کند. مجرمین قبل از ارتکاب جرم پیامد‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار می‌دهند: چقدر احتمال دارد دستگیر شوند؟ چه شدتی از مجازات در انتظار آنها باید باشد تا ارزش ارتکاب جرم را داشته باشد؟ و ارتکاب جرم چه نیازی از آنها را به فوریت بر آورده می‌سازد و آیا این نیاز ارزش ارزش ارتکاب جرم را دارد؟۵۴
به طور کلی بزهکاران در زمان ارتکاب جرم اهداف مخصوص به خود را دارند ولو اینکه هدف‌ها کوتاه بینانه باشد و تنها منافع و ضرر کمتری را مورد محاسبه قرار می‌دهند. هر دسته از بزهکاران، محاسبات متفاوتی را در ارتکاب جرم مدنظر قرار می‌دهند. این حساب گری‌ها شرایط انتخاب آماج بزه را تعیین می‌کنند .۵۵
گزاره‌های اصلی تئوری انتخاب عقلانی عبارتند از اینکه:
۱ : افراد قبل از شرکت در رفتار مجرمانه، هزینه‌ها یا عواقب جرم را با منافع آن، سبک وسنگین می‌کنند.
۲: رفتار مجرمانه را زمانی انجام می‌دهند که پاداش جرم ، بیشتر از هزینه‌های آن باشد. ارزیابی این افراد نیز مبتنی بر ادراکات موقعیت محور از هزینه‌های مورد انتظار و انگیزه‌های نظیر هیجانات مشارکت در یک رفتار خاص می‌باشد بدین معنی همه رفتار‌های انحرافی تابعی از محاسبات ذهنی افراد از هزینه‌ها و منافع همبسته با عواقب ادراک شده آن رفتار در قالب شرایط موقعیت آن عمل است.
مطابق با رویکرد انتخاب عقلانی، هزینه‌ها و منافع جرم، صفات و ویژگی‌های فردی را برنمی تابد، بلکه ویژگی‌های ساختاری انتخاب هستند که این پدیده را تبیین می‌کنند. بنابراین نظریه گزینش عقلانی بیش از تمرکز بر روی خود مجرمان، بر انگیزه جرم مجرمان و تمرکز فعالیت‌های انتخاب برای ارتکاب جرم پافشاری می‌کند.۵۶
۴ -۱ -۲ : نظریه فعالیت روزمره
دیدگاه فعالیت روزمره بر این فرض مبتنی است که برای وقوع جرم باید میان حداقل سه عامل تقارن زمانی و مکانی وجود داشته باشد. این سه عامل عبارتنداز: وجود شخص بزهکار بالقوه، وجود آماج بزه مناسب و بلاخره فقدان محافظ کارآمد برای جلوگیری از وقوع جرم. لازم به ذکر است که برمبنای این نظریه برای تحقق جرم می‌بایست انحرافی در مکان یا زمان یکی از این سه عامل به وجود آید زیرا فرض عدم وجود انحراف، جرم و به تبع آن نیز بزه دیدگی به وقوع نخواهد پیوست. همچنین زمینه اصلی ارتکاب هر جرمی وقوع لغزش و انحراف است این مورد طبق دیدگاه‌های مطروحه در نظریه سبک فعالیت‌های روز مره، که مبتنی بر عوامل خارجی و از جمله زمان و مکان است ایجاد شده است : ۵۷
الف:وجود بزهکار بالقوه
نخستین شرط ارتکاب بزه، وجود بزهکار بالقوه‌ای است که شرایط موجود او را به حد کافی تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد مثلا کارمند دادگستریی که مشکلات فراوان اقتصادی و مالی دارد و اختیار پول زیادی در یک پرونده در اختیار او قرار می گیرد . این دیدگاه در راهبردهای پیشگیرانه خود همه افراد را به نحوی مستعد بزهکاری می‌داند یعنی حذف بزهکاران بالقوه را امری ناممکن است. و در عوض بر سرمایه گذاری در زمینه دو عنصر دیگر یعنی تقلیل آماج بزه و ارتقای محافظت مؤثر از آماج جرم تمرکز می‌کند.۵۸
ب:وجود آماج جرم مناسب
آماج جرم می‌تواند شخص یا مال یا مکان خاصی باشد. وجود برخی ویژگی‌ها در افراد یا اماکن یا اموال، آنان را به آماج بالقوه جرم تبدیل می‌کند و امکان بزه دیدگی آنان را نسبت به سایرین بالا می‌برد. حمله به افراد آسیب پذیر زمانی اتفاق می‌افتد که نگهبان در محل وجود ندارد.۵۹
پ:فقدان محافظ کار آمد و توانا
در زمان وقوع جرم که بزهکار بالقوه و آماج مناسب جرم در زمان و مکان واحدی با هم مواجه باشند. محافظان «عوامل انسانی وتجهیزاتی» که قادر به پیشگیری از جرم یا کنترل آن هستند در آن لحظه حضور نداشته باشند. بزهکار بالقوه هدف مناسب خودرا بیشتر پیدا می‌کند.
احتمال وقوع جرم مختص زمان و مکان خاصی است و با تحقق این احتمال، جرم در سایر زمان‌ها و مکان‌ها واقع نمی شود.
۴ -۱ -۳ : نظریه الگوی جرم
این رویکرد برچگونگی وقوع جرم، مجرم، هدف تعیین شده، زمان و بهترین مکانی که رویداد مجرمانه حادث می‌گردد، تمرکز دارد. این کار می‌تواند به درک و تجزیه و تحلیل زمینه حرکات عادی کارمند دادگستری در دوره‌ای روزانه، هفتگی، سالانه بیانجامد. فعالیت‌های روزانه الگوی جرم را تعیین می‌کند. نظریه الگوی جرم در تجزیه و تحلیل جغرافیای جرم و آهنگ فعالیت روزمره زندگی توجه خاصی را معطوف می‌کند.

  پایان نامه با واژه های کلیدیحقوق فرانسه، نقش برجسته

۴ -۲
: چالش های جرم شناختی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری
از دیدگاه جرم شناختی، پیشگیری از جرایم افرادی مانند کارکنان دادگستری با محدودیت هایی مواجه است که در عمل موجب عدم کارایی آن شده است. این محدودیت های جرم شناختی را می توان در برخورد محافظه کارانه و سطحی با جرم، عدم جامعیت آن در تحت پوشش قرار دادن تمام جرایم، فرصت مدار بودن و مواردی از این قبیل مشاهده نمود که در ذیل اجمالا به بحث و بررسی می پردازیم
۴ -۲ -۱ : مقابله ی محافظه کارانه با جرایم کارکنان دادگستری
اصولا در مقابله و رسیدگی و حتی پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری مقابله محافظه کارانه صورت می گیرد در حالی که بسیاری از منتقدان بر این عقیده هستند که این نوع پیشگیری به جای این که توجه خود را به ریشه یابی علل جرم و بزهکاری در جامعه معطوف نماید و با شناسایی این عوامل و زمینه ها، سیاست جنایی مناسب را در قبال آن ها، در پیش گیرد، به گونه ای دیگر اقدام نموده و رو به اقداماتی موقتی می آورده و راه کارهایی را پیشنهاد می نماید که ممکن است ارتباط چندانی با کاهش جرم نداشته باشد. به واقع در این شیوه ی پیشگیری از جرم، دست اندرکاران و مجریان، در مقام ریشه یابی علل و عوامل جرم نبوده، بلکه همواره در تلاشند با ارائه ی راه کارهایی برای ارتکاب جرم، مانع ایجاد نمایند و به تعبیری ارتکاب جرایم و نرخ آن را به گونه ای که برای جامعه قابل تحمل باشد، مدیریت کنند.۶۰
۴ -۲ -۲ : عدم شمول جرایم غیر عمدی کارکنان دادگستری
این که همه ی اعمال مجرمانه سنجیده شده و با ابتنای بر ارزیابی قبلی یا سازمان یافته ارتکاب می یابند، صحیح نیست یعنی عدم شمول قرار دادن جرایم غیر عمدی یکی از چالش ها معرفی شده است.در مورد جرایم کارکنان دادگستری باید گفت مسأله ی جرایم غیرعمدی و به ویژه جرایم ناشی از بی احتیاطی، اندکی متفاوت از جرایم دیگر است؛ این امر مبین محدود بودن وسایل و ابزارهای پیشگیری است؛ چرا که در اینگونه جرایم، اراده و قصد دایر بر ارتکاب جرم وجود ندارد تا با اقدامات پیشگیرانه درصدد جلوگیری از آنها برآمد.۶۱
۴ -۲ -۳ : جابه جایی جرم
پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری که این نوع پیشگیری در مورد جرایم این افراد غالبا به گار می رود بر این دیدگاه مبتنی است که رفتار مجرمانه با گسستن یک حلقه از زنجیره ی حوادث و وقایع، قابل خنثی شدن است. بر این اساس، در صورتی که در نتیجه ی اتخاذ تدابیر وضعی، جرمی خنثی یا عقیم شود، این اطمینان خاطر وجود ندارد که مجرم بالقوه، برای ارتکاب جرم به دنبال فرصت دیگر در جای دیگر نخواهد رفت. تدابیر اتخاذی از سوی این نوع پیشگیری، سبب جابه جایی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید