پنیر

mitra4--javid
ژانویه 5, 2019 0 Comment

دلبروکی (هر کدام ۴/۷ درصد) میباشد.
جدول ۴-۲ گونههای شناسایی شده لاکتوباسیلوس جداسازی شده از ۱۵ نمونه پنیر لورک.
درصد فراوانی
فراوانی (در ۱۵ نمونه مدفوع)
میکروارگانیسم
ردیف
۳۷
۱۰
Lactobacillus rhamnosus
۱
۲۶
۷
Lactobacillus acidophilus
۲
۵/۱۸
۵
Lactobacillus reuteri
۳
۴/۷
۲
Lactobacillus fermentum
۴
۴/۷
۲
Lactobacillus delbrueckii
۵
۷/۳
۱
Bifidobacterium lactis
۶
۱۰۰
۲۷ مورد
مجموع
بررسیهای باکتریشناسی نمونههای پنیر کوزه نیز نشان داد که در مجموع ۱۵ نمونه ۴ گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس جداسازی شد. جدول ۴-۳ نشان میدهد که لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس دارای بیشترین فراوانی (۴۸/۴۴ درصد) و لاکتوباسیلوس کازئی دارای کمترین (۱۲/۱۱ درصد) فراوانی میباشند.
جدول ۴-۳: گونههای شناسایی شده لاکتوباسیلوس و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از ۱۵ نمونه پنیر کوزه.
درصد فراوانی
فراوانی (در ۱۵ نمونه پنیر)
میکروارگانیسم
ردیف
۴۸/۴۴
۸
Lactobacillus acidophilus
۱
۸/۲۷
۵
Lactobacillus lactis
۲
۶/۱۶
۳
Lactobacillus fermentum
۳
۱۲/۱۱
۲
Lactobacillus casei
۴
۱۰۰
۱۸ مورد
مجموع

بررسیهای باکتریشناسی نمونههای پنیر چدار نیز نشان داد که در مجموع ۱۵ نمونه ۱ گونه متفاوت از جنس لاکتوباسیلوس جداسازی شد که این گونه لاکتوباسیلوس پاراکازئی بود.
نتایج مربوط به بررسیهای باکتری شناسی این گونهها شامل مورفولوژی، تستهای بیوشیمیایی و تخمیر کربوهیدراتها در جدول ۴-۳ اشاره شده است.
جدول ۴-۳. نتایج بررسیهای بیوشیمیایی لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریوم جداسازی شده از نمونههای پنیر لورک، کوزه و چدار.
تست
L. rhamnosus
L. acidophilus
L. reuteri
L. fermentum
L. delbrueckii
L. lactis
L. casei
L. paracasei
B. lactis
رشد در ºC 15


+
+


+
+

رشد در ºC 45


+
+
+
+
+


VP


+


+احیاء نیترات

تولید گاز گلوکز


+
+

+
+

+
حرکت

کاتالاز

آرابینوز

+
+
+

اینوزیتول

اینولین

رافینوز
+


+

+


+
رامنوز

سلبیوز
+
+

+


+
+

سوربوز

سوربیتول
+
+

+


+
+

فروکتوز
+

+
+

گالاکتوز


+
+

گزیلوز


+


لاکتوز
+

+
+
+
+
+
+
+
مانوز
+
+

+

+
+
+

مانیتول
+
+

+


+
+

ملزیتوز
+
+
+
+

ملیبیوز
+

+
+
نتایج بررسیهای فعالیت ضد میکروبی جدایهها
همانطور که در بخش مواد و روشها اشاره شد در این تحقیق از روش کشت دولایه برای بررسی خاصیت ضد باکتریایی لاکتوباسیلوسها و بیفیدوباکتریوم جدا شده از نمونه پنیرهای مختلف استفاده گردید. نتایج مربوط به این آزمون در جدول ۴-۵ اشاره شده است.

جدول ۴-۵: نتایج بدست آمده از خاصیت ضد میکروبی باکتریهای جده شده از نمونه پنیرهای مختلف.
Listeria monocytogenesis
E. coli
میکروارگانیسم
ردیف
نمونه پنیر
۲/۰ ± ۱۳
۱۲/۰ ± ۱۳
L. rhamnosus
۱

لورک
۴/۰ ± ۱۵
۹/۰ ± ۱۱
L. acidophilus
۲

۶/۰ ± ۲۴
۲/۰ ± ۲۲
L. reuteri
۳

۴/۰ ± ۳
۰
L. fermentum
۴

۰
۰
L. delbrueckii
۵

۱۱/۰ ± ۱۲
۲۳/۰ ± ۷
Bifidobacterium lactis
۶

۰
۰
L. acidophilus
۱

کوزه

۳/۰ ± ۷
۱/۰ ± ۵
L. lactis
۲

۰
۰
L. fermentum
۳

۷/۰ ± ۱۰
۴/۰ ± ۱۵
L. casei
۴

۸۷/۰ ± ۹
۲۴/۰ ± ۵
L. paracasei
۱
چدار
۶/۰ ± ۲۹
۴/۰ ± ۳۴
انروفلوکساسین
* دادههای جدول قطر منطقه مهار رشد بوده که بر حسب میلی متر محاسبه و به صورت S.D. ±Mean بیان شدهاند.
بر اساس دادههای جدول ۳-۴ باکتریهای جدا شده از نمونههای پنیر لورک توانستند در مقایسه با باکتریهای جدا شده از پنیرهای کوزه و چدار سویه استاندارد دو باکتری اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز را مهار نمایند.

تصویر ۴-۱. منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس روتری جدا شده از پنیر لورک (الف)، منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از پنیر کوزه (ب) علیه لیستریا منوسیتوژنز.

منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس رامنوسوس جدا شده از پنیر لورک (الف)، منطقه مهار رشد لاکتوباسیلوس کازئی جدا شده از پنیر کوزه (ب) علیه اشریشیا کلی.
۴-۱ نتایج آزمون تعیین حساسیت میکروبی جدایهها
نتایج مربوط به حساسیت ضد میکروبی باکتریهای مولد اسید لاکتیک جدا شده از پنیرهای لورک، کوزه و چدار در جداول ۴-۶ و ۴-۷ آورده شده است. بر اساس این جداول بیشترین حساسیت ضد میکروبی جدایههای پنیر لورک مربوط به دو آنتی بیوتیک استرپتومایسین و اریترومایسین میباشد. در مورد سایر آنتی بیوتیکها حساسیت ضد میکروبی از حساس تا مقاوم متغییر است.
جدول ۴-۶. نتایج آزمون تعیین حساسیت
ض
د میکروبی باکتریهای جدا شده از پنیر لورک.