پایگاه اقتصادی و اجتماعی و معلمان دوره ابتدایی

نکته قابل توجه در دیدگاه گیدنز کاربرد نظریه ساخت یابی در بررسی نظام طبقاتی جامعه است. بر این اساس، ساختار طبقاتی پدیده ای است که معمولاً از سه طبقه تشکیل شده بر حسب میزان ساخت یابی متغیر است، یعنی در طول زمان و در مکان های متفاوت به صورت گروههای اجتماعی مشخص و متمایز پدید آمده و باز تولید می شود (گیدنز ، 1387)
2-3- پیشینه پژوهش
2- 3- 1- مطالعات داخلی
سادات ، شیرین (1383) ، پایان نامه ای با راهنمایی دکتر آذر قلی زاده تحت عنوان « بررسی قشربندی اجتماعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی دخترانه شهر اصفهان » انجام داده است. در رابطه با هدف اصلی تحقیق فرضیه های زیر مطرح گردید: بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی دولتی و غیرانتفاعی و عملکرد تحصیلی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی سه ناحیه آموزش و پرورش به تعداد 21024 نفر از دانش آموزان مدارس دولتی و 2640 نفر دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی شهر اصفهان را در برمی یگرد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر سه بخش بود. شاخص های سنجش متغیرهای معطوف به قشربندی اجتماعی نظیر موقعیت شغلی و وضعیت اقتصادی خانواده و سطح تحصیلات والدین ، مشخصات فردی داشن آموزان و شاخص معدل تحصیلی دانش آموزان پرسشنامه 86/0 برآورد گرید. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید که در سطح توصیفی ، از فراوانی ، درصد، میانگین ، انحراف استاندارد ، در سطح استنباطی از آزمون های T مستقل ، آزمون خی دو،ضریب تحمل و تحلیل واریانس دو متغیره استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین پایگاه اقتصادی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان و بین میزان استفاده از امکانات و تسهیلات اموزش و عملکرد تحصیلی دانش آموزان همچنین سن ، تعداد دفعات حضور والدین و علکرد تحصیلی داشن آموزان مدارس و غیرانتفاعی تفاوت مشاهده شد و بین پایگاه اجتماعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت وجود داشت و همچنین بین پایگاه اجتماعی و پایگاه اقتصادی دانش آموزان دولتی و غیرانتفاعی و پیشینه تحصیلی، بین امکانات آموزشی ، بین میزان ارتباط و حضور والدین، بین آرزوی موفقیت با پایگاه اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان دولتی و غیرانتفاعی تفاوت مشاهده شد و بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دولتی و غیرانتفاعی در سطح 99 درصد تفاوت مشاهده نشد.
سام آرام ، عزت الله ؛ قائم پور ، محمد علی (1390) پژوهشی با عنوان « سنجش منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان » انجام داده اند. از نظر محققان ،قشربندی اجتماعی فرایندی است که از طریق آن جایگاه اعتبار و حیثیت افراد هر جامعه متناسب با فرهنگ آن جامعه تعیین و مشخص می شود. کسب اعتبار و حیثیت از منابع مختلفی نظیر سیاست، اقتصاد، اجتماع و یا فرهنگ بدست می آید، این امر بستگی به این دارد که افراد در کدام یک از این ابعاد نقش آفرینی نمایند. معلمی از مشاغلی است که در بعد فرهنگی جامعه ایفای نقش می کند وهمیشه درسلسه مراتب اجتماعی ، جایگاه اجتماعی آن مورد توجه بوده وهست.پژوهش حاضر ، سطح منزلت اجتماعی معلمان را دربین دانش آموزان پیش دانشگاهی استان قم مورد سنجش قرار داد. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد: منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان بیش از سطح متوسط می باشد و بین مهارت های حرفه ای معلمان وویژگی های فردی معلمان اعم ازصفات جسمی و ویژگی های رفتاری معلمان با منزلت اجتماعی معلمان رابطه وجود داشت.این رابطه به احتمال بیش از 99 درصد معنی دار می باشد. همچنین منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان دختر بیش از منزلت اجتماعی معلمان در بین دانش آموزان پسر بود . این تفاوت نیز به احتمال بیش از 99 درصد معنی دار می باشد.
نایبی ، هوشنگ ؛ عبداللهیان ، حمید (1381) ، پژوهشی کیفی با عنوان « تبیین قشربندی اجتماعی » انجام داده اند. این مقاله کوششی برای ارائه تبیین قشربندی اجتماعی و اثبات تجربی ان در ایران است. در این مقاله ضمن نقد برخی از اصول نظریه کارکردگرایی دیویس و مور به مفهوم سازی جدیدی از تبیین قشربندی اجتماعی می پردازیم. ادعای ما این است که از زمان انتشار اولین مقاله دیویس و مور در سال 1945 میلادی تا کنون این کوشش نظری صرفا در سطح تاملات نظری باقی مانده است در حالی که قشربندی اجتماعی کماکان موضوع اصلی شکل گیری اجتماعات انسانی از یکسو و مشغله فکری جامعه شناسان از سوی دیگر بوده است. ما در این مقاله نشان می دهیم که کوشش دیویس و مور باید مجددا مورد توجه قرار گیرد تا تبیین قشربندی اجتماعی در جوامع معاصر با آنها پیوند یابد. اما کوشش ما، ضمن همواره ساختن نقص های نظریه دیویس و مور یک امتیاز دیگر هم خواهد داشت و آن عبارت است از اینکه ما یک دل تجربی (اثبات تجربی) را ارائه خواهیم کرد که قابل بکارگیری در سایر جوامع خواهد بود.
جواهری ، فاطمه ( 1386) مطالعه ای تحت عنوان « کندوکاوی در آثار قشربندی جامعه ؛ بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی – اقتصادی دانشجویان دنشگاه تربیت معلم تهران بر گرایش ها و رفتار آنان » انجام داده است. این پژوش با این هدف تنظیم شده که در مورد تاثیر ساختار جامعه بر نگرش ها، گرایش ها و عملکرد کنشگران اطلعاتی را فراهم آورد. اطلاعات این پژوهش براساس یک رویکرد اکتشافی و با تکیه بر روش تحلیل ثانوی ارائه شده است. به این منظور از یافته های « طرح سنجش گرایش ها، رفتار و آگاهی دانشجویان دانشگاه های دولتی» استفاده شده است. براساس اطلاعات موج.د در این طرح، رابطه میان پایاه اجتماعی- اقتصادی به منزله یکی از مهم ترین وجوه ساختار جامعه با برخی از رفتارها و گرایش های دانشجویان مورد آزمون قرار گرفته است. اطلعات بدست آمده حاکی از آن است که عضویت در پایگاه اجتماعی – اقتصادی بالا، متوسط و پایین در اغلب موارد تاثیر معناداری در تفاوت گرایش ها و عملکرد کنشگران اجتماعی دارد. ابن امر، به این واقعیت اشاره دارد که نظام قشربندی جامعه ممکن است زمینه ساز شکل گیری خرده فرهنگ ها و هوبت های اجتماعی متفاوت باشد.
خدامی، علی رضا ؛ کریمی، مجیدرضا (1388) ، پژوهشی تحت عنوان « بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر میزان دینداری جوانان » انجام داده اند. اهمیت به آموزه های دینی نزد جوانان و تحقیقات متفاوت و گوناگون و گاه متناقض در مورد توجه جوانان به سرمایه ی دینی و میزان دینداری آنها، ما را بر آن داشت تا در این مورد از یک سو در صدد سنجش و  اندازه گیری میزان دین داری دانشجویان و ابعاد مختلف آن باشیم و از جهتی دیگر تاثیر قشربندی اجتماعی، بر میزان دین داری و ابعاد آن، مورد واکاوی قرار دهیم. مدل تحقیقاتی بومی شده‌ی گلاک و استارک بوده است. پایایی ابزار تحقیق مورد استفاده، روش پیمایش و ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت بوده است. پایایی ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ معادل90% محاسبه شده است. حجم نمونه، 200 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد جهرم در سال 88 بوده است که به روش طبقه‌ای متناسب، انتخاب شده‌اند. یافته های این پژوهش نشان می‌دهد که میزان دین داری در بین دانشجویان به طور کلی بالا می‌باشد. در ابعاد اعتقادی، مناسکی، تجربی و پیامدی دین داری تفاوت وجود دارد، چنان که در بُعد اعتقادی، عمدتاً قوی و در بعد پیامدی نسبت به ابعاد دیگر دین داری ضعیف تر می‌باشند. بین قشربندی اجتماعی و بعد اعتقادی رابطه‌ی معناداری مشاهده نگردیده که این موضوع به دلیل قوت این بعد در اقشار مختلف می باشد ولی بین قشربندی و ابعاد دیگر مناسکی، تجربی، فکری و پیامدی رابطه ی قوی، منفی  و معنادار مشاهده گردیده است.
طهماسبی ، فردین ؛ میرزایی ، خلیل ؛ کامران ، فریدون (1391) تحقیقی تحت عنوان « عوامل اجتماعی موثر بر احساس نابرابری های اجتماعی و پیامدهای آن ها در شهر تهران » انجام داده اند. پژوهشگران اعلام کرده اند که مردم جامعه بیشتر از آنکه از نابرابری واقعی رنج ببرند، از احساس ذهنی یا نابرابری ادراک شده رنج می‌برند. احساس ذهنی نابرابری با نابرابری واقعی تفاوت دارد و باعث نارضایتی شدید در بین افراد جامعه می‌شود.در این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس نابرابری‌های اجتماعی و پیامدهای آنها در شهر تهران می‌پردازیم و سعی داریم به این پرسش پاسخ دهیم: عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس نابرابری‌های اجتماعی در شهر تهران کدامند؟ نظریه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل: نظریه‌های محافظه کاران، رادیکال‌ها و نظریه‌های التقاطی است.
برای پاسخ به این پرسش، هفت فرضیه با متغیر‌های مستقل« فرصت‌های اجتماعی(شانس‌های زندگی)، قومیت، محدوده جغرافیایی، مذهب، پایگاه اجتماعی، تحصیلات، برنامه‌های رسانه‌ای تدوین شد. این پژوهش با روش توصیفی از نوع پیمایشی، و بدون دستکاری (آزمایشی) اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که در شهر تهران زندگی می‌کرده اند، اعم از زن و مرد در کلیه سطوح تحصیلی. حجم نمونه طبق فرمول کوکران 400 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای متناسب با حجم گرفته شد. داده‌ها با پرسشنامه پژوهشگر ساخته‌ای متشکل از 22 گویه برای متغیر‌های مستقل و 18 گویه برای احساس نابرابری‌های اجتماعی (متغیر وابسته) جمع آوری شد. پایایی بازآزمایی پرسشنامه 99/. و با رعایت اعتبار محتوا طبق فرمول سن اچ لاوشه نسبت اعتبار محتوا برابر با 68/. . برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری تحلیل واریانس یک سویه، و آزمون تی مستقل، استفاده شد و عمده ترین نتایج آن به این قرار است: براساس تحلیل داده‌های تحقیق، تفاوت معناداری بین احساس نابرابری اجتماعی و متغیرهای فرصت‌های اجتماعی (شانس‌های زندگی)، محدوده جغرافیایی، و برنامه‌های رسانه‌ای (مخاطبان رسانه، داخلی یا خارجی) وجود دارد. اما بین احساس نابرابری اجتماعی و متغیرهای قومیت‌ها، مذاهب، پایگاه‌های اجتماعی، برنامه‌های رسانه‌ای (برنامه‌های مختلف رسانه ای) و افراد با سطوح تحصیلاتی مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.
سرمد، غلامعلی؛ کریم زاده ، صمد؛ کولیوند، معصومه (1390) پژوهشی تحت عنوان « بررسی منزلت اجتماعی معلمان از دیدگاه دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه » انجام داده اند. هدف اجرای این پژوهش شناخت منزلت اجتماعی معلمان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه شهرستان پاکدشت از دیدگاه دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه است. روش پژوهش با توجه به ماهیت و هدف و فرضیه ها، توصیفی- تحلیلی بود و پژوهش به کمک پرسشنامه محقق ساخته 24 سوالی پنج گزینه ای با مقیاس فاصله ای به انجام رسید. برای انتخاب 416 نمونه از جامعه 12002 نفری دانش آموزان از روش تصادفی مرحله ای استفاده شد و پس از تحلیل داده ها با آزمون آماری t برای دو گروه مستقل، نتایج زیر به دست آمد: :بین دیدگاه دانش آموزان پسر و دختر دوره راهنمایی تحصیلی پیرامون تاثیر ارزش گذاری جامعه به شغل معلمی بر منزلت اجتماعی معلمان تفاوت معنادار وجود دارد. بین دیدگاه دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه پیرامون تاثیر ارزش گذاری جامعه به شغل معلمی بر منزلت اجتماعی معلمان تفاوت معنادار وجود ندارد. بین دیدگاه دانش آموزان دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه در مورد تاثیر شرایط مادی بر منزلت اجتماعی معلمان تفاوت معنادار وجود دارد. بین دیدگاه دانش آموزان پسر و دختر دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه درباره تاثیر افزایش معلومات معلمان بر منزلت اجتماعی آنان تفاوت معنادار وجود دارد. بین آرای دانش آموزان دختر و پسر دوره های راهنمایی تحصیلی و متوسطه پیرامون تاثیر علاقه معلمان به شغل معلمی بر منزلت اجتماعی آنان تفاوت معنادار وجود دارد.
قاسمی ، وحید؛ صمیم ،رضا (1388) مطالعه ای تحت عنوان « مطالعه ای پیرامون رابطه قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی با استفاده از داده هایی در زمینه مصرف موسیقایی در شهر تهران » انجام داده اند. محققان با تاشی از انگاره وبری با دو مولفه طبقه و پایگاه و مصرف فرهنگی را با استفاده از داده هایی در زمینه مصرف موسیقایی و با دو مولفه نوع و میزان مصرف ، سنجیده اند. برای بررسی فرضیات ، داده هایی در زمینه نوع و میزان مصرف موسیقایی 360 نفر از ساکنان چهار محله اختیاریه، الهیه ، پونک و جوادیه (برای گروه تحقیق هر کدام از محلات مذکور نماد طبقات و پایگاه های متفاوت بوده است) از محلات شهر تهران با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. یافته های حاصل از پیمایش نشان می دهد:1- میان طبقه و پایگاه و میزان مصرف موسیقایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،2- پایگاه با هر دو مولفه کیفی مصرف فرهنگی (موسیقایی) یعنی مصرف نخبه و توده رابطه معنادار دارد، 3- طبقه نیز تنها با یک مولفه کیفی مصرف فرهنگی (موسیقایی) یعنی مصرف توده ارتباط معنادار دارد.4- هرچه پایگاعه افراد بالاتر باشد گرایش ان ها به مصرف انواع موسیقی متلق به فرهنگ نخبه بیشتر و گرایش شان به مصرف انواع موسیقی متلق به فرهنگ توده بیشتر است.6- در مجموع و با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون مشخص شد، تفاوت پایگاهی (تفاوت در میزان تحصیلات ، منزلت شغلی و اصل و نسب) افراد بیشتر از تفاوت طبقاتی افراد است.
کیوان آرا ، محمود؛ ربانی ، رسول ؛ ژیانپور،مهدی(1389) پژوهشی با عنوان « قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن: جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی » انجام داده اند. در این پژوهش تلاش شده است با پیوند موضعاتی چون بدن، زیبایی ، مصرف، سبک زندگی ، طبقه و پایگاه ، بررسی شود. حجم 140 نفری نمونه تحقیق شامل افرادی است که بدون داشتن نقص یا مشکل پزشکی ، در مقطع دو ماهه ی این بررسی اقدام به عمل جراحی زیبایی کرده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پیمایش پرسشنامه بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد اکثریت افرادی که به جراحی زیبایی اقدام کرده اند زن، غیرمتاهل و متعلق به طبقات و پایگاه های توسط رو به پایین و پایین جامعه بوده ولی واجد سطح متوسط بالا و بالایی از مدیریت بدن هستند. براساس نظرات راهنما و نتایج این تحقیق می توان گفت:(1) انجام جراحی زیبایی به عنوان یک رفتار مصرفی منزلت بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه نیست و در میان اقشار پایین تر جامعه نیز فراگیر شده است؛(2) اکثریت یافتن اقشار پایین تر از متوسط در بین متقاضیان زیبایی کلینیکی می تواند بیانگر اهمیت اجتماعی زیبایی و تمایل این افراد جهت کسب موقعیت بالاتر و دستیابی به احترام بیشتر باشد؛ (3) رفتارهای معطوف به زیبایی و جذاب بدنی به عنوان بخشی از یک سبک زندگی می تواند تمایزبخس اقشار مختفی باشد که واحد تعلق طبقاتی و پایگاهی واحدی هستند.
2-3- 2- مطالعات خارجی
هاناسلوین و وارن (1989) او هاگسترام در مطالعه ای تحت عنوان «بررسی رابطه میان گرایش های سیاسی دانشجویان و پایگاه پدران آن ها» با 900 دانشجوی مقیم کوی دانشگاه برکلی، به بررسی رابطه میان گرایش های سیاسی دانشجویان و پایگاه پدران آن ها متوجه شدند افرادی که والدین شان کارگر بودند بیشتر دارای ایستارهای آزادمنشانه بودند، اما این تفاوت از سال دوم دانشگاه کاهش می یابد و به تدریج همه دانشجویان ایستاری آزادمنشانه تر پیدا می کنند. این پیشرفت به سوی همانندی نسبی را می توان نتیجه غلط یگانگی پایگاه دانشجویی بر چندگانی پایگاه پیش از دانشگاه دانست ( به نقل از تامین ، 1388 :126).
آرگیل (1994) در تحقیقی تحت عنوان « بررسی نقش قشربندی اجتماعی در گرایش های سیاسی» نشان داد که سوگیری سیاسی افراد در پایگاه های مختلف ، متفاوت است. براساس برخی یافته ها افراد تحصیل کرده تر گرایش بیشتری به مشارکت در فعالیت های سیاسی دارند. در آمریکا میزان رای دادن افرادی که در مدارج علمی بالا هستند40 درصد بیش از آن ها است که 5 سال کمتر درس خوانده اند. در انگلستان ، طبقه متوسط بیشتر در اعتصاب ها ، تحریم ها و تظاهرات شرکت می کنند. طبقه کارگر اغلب به سیاست بی اعتماد هستند و بیشتر به احزاب وابسته به جناح چپ که طرفدار توزیع عادلانه درآمد و ضرورت دخالت دولت در تامین نیازهای آغازین هستند، رای می دهند. با وجود این، موارد انحراف از این الگو نیز مشاهده شده است. به طوری که طبقه کارگر به احزاب محافظه کار و طبقه متوسط به احزاب چپ رای داده اند. احتمال دارد این انحراف به خاطر نفوذی باشد که افراد متعلق به طبقات مختلف بر رای و نظر یکدیگر دارند( آرگیل ،1994 :217)
ریزمن و انگویتا (2001) در پژوهشی با عنوان « احساس محرومیت نسبی و قشربندی اجتماعی » دریافتند که طبقه متوسط در مقایسه با طبقات پایین در فرایند رشد کودک، آزادی عمل بیشتری به او می دهند و محیط آسان گیرتری را برای او به وجود می آورند، کسانی که در طبقه بالا عضویت دارند بیشتر به سلامتی خود توجه دارند، بنابراین بیشتر عمر می کنند و در مقایسه با طبقات دیگر نرخ باروری آن ها کمتر است، در طبقه متوسط و رو به پایین به خاطر احساس محرومیت نسبی بروز اختلال روان تنی بیش از طبقات دیگر است، طبقات پایین بیشتر اهل مطالعه هستند و ادبیات مهم تری را می خوانند و به وقایع اطراف خود بیشتر توجه دارند.با این وجود یافته های به دست آمده و اتخاذ یک نتیجه گیری نهایی را دشوار می سازد (ریزمن و انگویتا ، 2001 :208-207).
از پژوهش جنکینسون و چیمن (2002) با عنوان«رابطه پایگاه اجتماعی و منزلت اجتماعی معلمان» در 190 مدرسه دولتی و 100 مدرسه غیردولتی جامائیکا چنین برمی آید که قدردانی والدین و جامعه از معلمان، به انضمام جو مناسب مدرسه و اجتماع در عملکرد معلمان تاثیر دارد(رضایت شغلی معلمان دوره ابتدایی جامائیکا، شبکه Springerlink) هر چند معلمان نیز انتظار دارند مدرسه و والدین و جامعه جایگاه آنان را ارجمند دارد.
بررسی بی- ژن فوواچ. ونگ (2002) در پژوهشی با عنوان«بررسی رابطه قشربندی اجتماعی و رضایت شغلی معلمان» در تایوان به این نتیجه رسید که حیثیت شغلی و رضایت معلمان از کارشان به دلیل شرایط و امکاناتی که جامعه برای آنها فراهم می کند ، از صاحبان سایر مشاغل بالاتر است ( پایگاه اجتماعی معلمان تایوان ، شبکه Online sample). مشابه این یافته از بررسی سه پژوهشگر در فنلاند به دست آمده ، زیرا طبق این بررسی در سال های اخیر حیثیت و پایگاه اجتماعی معلمان رو به بهود بوده است(ا.ژو هیانن و همکاران ، 1998 ، شبکه Proquest)
2-3- 3- نقد و بررسی پیشینه مطالعاتی پژوهش
نقطه عطف مطالعات داخلی این است که در مقایسه با تحقیقات خارجی ، توجه بیشتری به پژوهش های کمی و پیمایشی در این زمینه پرداخته اند .
یکی از نقطه ضعف های مطالعات داخلی و خارجی آن است که اکثر این پژوهش در ارتباط با عملکرد تحصیلی و قشربندی اجتماعی در میان دانش آموزان و یا منزلت اجتماعی معلمان و دبیران بوده است و به ندرت تحقیقی چه در داخل و چه در خارج از ایران می توان یافت که موضوع بحث حاضر را در ارتباط با شهروندان مورد بررسی قرار داده باشد.
ضعف دیگر تحقیقات داخل و خارج از کشور در این زمینه بررسی قشربندی اجتماعی ، استفاده از پرسشنامه های مختلف از جمله پرسشنامه های محقق ساخته می باشد که ان امر تا حدود زیادی موجب تفاوت در ابزار سنجش و در نتیجه موجب تفاوت در نتایج تحقیقات می باشد.
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.