پایان نامه : "

تابع پدران خود هستند وتا سن بلوغ نرسیده اند ازهرگونه مسئولیت معافند.
2) زنان مسئولیت مالی ندارند وبه تبعیت ازشوهران خود ازمزایای قرارداد ذمه بهره مند می گردند وزنان ودخترانی که همسرندارند می توانند با شرکت درقرارداد ذمه ازجمیع مزایای آن استفاده نمایند ولی چنین قرارداد ذمه ای فاقدمسئولیت مالی خواهد بود ومسلمانان نمی توانند ازآنان چیزی بعنوان جزیه دریافت نمایندوهرنوع قرارداد ذمه ای که متضمن مسئولیت مالی برعهده زنان باشد فاقد ارزش حقوقی خواهد بود.
3)مستمندان و فقرا بنا به نظر عده ای ازفقها ازجمله شیخ مفید وابن جنید ازپرداخت جزیه معافند زیرا جزیه حقی است مانند زکات که بافرارسیدن سال واجب میگردد،بنابراین فقیری که فاقد قدرت پرداخت است وظیفه ای نخواهد داشت.
4)سالخوردگان واقلیت های ناتوان نظر به اینکه خواه ناخواه درامنیت میباشند،ازپرداخت جزیه معاف می شوند.
5)کشیشان وسایر روحانیون ودیرنشینان وافرادی که به کارعبادت پرداخته اند می توانند بدون هیچ گونه تعهد مالی درقرارداد ذمه شرکت نمایند.گرچه جمعی ازفقها دراین مورد ابراز تردید نموده اند ودرصورت تمکن وقدرت مالی اشخاص نامبرده آنان را به پرداخت جزیه موظف دانسته اند”

حقوق وتکالیف اهل ذمه:
همانطورکه اشاره شد اهل ذمه با انعقاد قرارداد ذمه می توانند به عنوان شهروند جامعه اسلامی درامنیت زندگی کنندودرواقع موردحمایت حکومت اسلامی قرارمی گیرند،ودراین بین اهل ذمه دارای یک سری حقوق وتکالیف می شوند

تکالیف اهل ذمه:
مهمترین شرایطی که اقلیت های دینی باید مراعات کنند،عبارتند از:
1)پذیرش پرداخت جزیه.
2)پرهیزازتظاهربه منکرات اسلامی
3)خودداری ازاذیت مسلمانان وارتکاب اعمال فحشاء درمورد آنان.
4)احترام گذاردن به احکام دادگاه اسلامی.
5)پرهیزاازاعمال منافی قرارداد ذمه،مانندتصمیم گیری برقیام مسلحانه وکمک به دشمنان اسلام ومسلمین.”
تکالیف اهل ذمه درکتاب اسلام وحقوق بین الملل به شرح ذیل اشاره شده است:”پرداخت جزیه،تمکین به حکومت وقوانین اسلامی،عدم یاری دشمنان اسلام،عدم تظاهربه منکرات اسلامی،مشارکت درهزینه های جنگی ،عدم تبلیغ مذهبی،عدم توهین به معتقدات و شعائر اسلامی،محدودیت احداث ساختمان،عدم ورود به مساجدواماکن متبرکه اسلامی”
” علامه حلی درتذکره الفقها چنین آورده است که ذمیان می بایست ازاموری خودداری کنند، که شرایط مزبور درهفت مطلب زیرخلاصه می شود:
1)اجتناب ازارتکاب به آمیزش جنسی نامشروع با زنان مسلمان.
2)خودداری ازپیشنهاد ازدواج با زنان مسلمان.
3)ازدست زدن به هرگونه فعالیت تبلیغی که موجب گمراهی مسلمانان ازمعتقدات اسلامی باشد اجتناب ورزند.
4)هیچگاه راهزنی وایجادممانعت ومزاحمت درجاده ها نسبت به مسافرین مسلمان ننماید.
5)به جاسوسان دشمنان پناه ندهند وازنگهداری آنان خودداری کنند.
6) دشمنان اسلام را بافعالیتهای جاسوسی برعلیه مسلمین یاری ننمائید وآنان را دراین باره راهنمایی نکنند واز ارسال اخبار مربوط به مسلمین ونامه هایی که دراین زمینه به دشمنان اسلام فرستاده می شود اجتناب ورزند وآنان را بر پنهانیها واسرارمسلمین واقف نگردانند.
7)ازترور وسوء قصد نسبت به مردان وزنان مسلمان امتناع ورزند”

برهمین اساس زمانی که اهل ذمه اقدام به انجام قرارداد با حکومت اسلامی نمودند می بایست شرایط اشاره شده را رعایت کنند،درهمین زمینه “شیخ طوسی می فرمایند:اگراهل ذمه اعمالی رامرتکب شود که درشریعت آنان موجب حدباشد،مانندزنا،لواط ،سرقت،قتل و… حدبرآنها جاری می شود،بدون خلاف،زیراآنان به موجب قرارداد ذمه،جریان احکام ماراپذیرفته اند.اگرمرتکب اعمالی شوندکه درشرع آنها حلال است،مانند خوردن گوشت خوک وشراب وازدواج با محارم،مادام که تظاهرنکنند،دولت اسلامی معترض آنان نمی شود،اما اگرتظاهربه این امربکنند ،برامام واجب است که حد برآنها جاری کند،به دلیل اطلاق ادله حدود واجماع”

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حقوق وامتیازات اهل ذمه:
به جهت قرارداد ذمه اقلیت های دینی ازحقوق وامتیازاتی برخوردارمی شوند وتازمانی که اهل ذمه بر پیمانشان وفادارباشند مورد حمایت دولت اسلامی اند.
1)”مصونیت همه جانبه:نخستین مسئولیتی که ازناحیه قرارداد ذمه متوجه مسلمین می گردد،تعهد مصونیت مطلق وهمه جانبه متحدین ذمی است که براساس آن جان ومال وناموس متحدین مورد حمایت وحفاظت کامل دولت قرارگرفته و مانند سایر هموطنان مسلمان ازاین مصونیت همه جانبه بهره مند می گردند”
2)آزادی مذهبی:اهل کتاب ساکن درکشورهای اسلامی الزامی درپذیرفتن اسلام نداشته ومی توانند برای همیشه دین خودراحفظ نموده ودرمیان مسلمانان به آسودگی زندگی کرده وتحت حمایت حکومت اسلامی قرارگیرند. ”
قرآن کریم می فرماید:بگویید مابه خدا ایمان آورده ایم ،وبه آنچه برمانازل شده وآنچه برابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب واخلاف آنان نازل گشته ونیز به آنچه که به موسی وعیسی وپیامبرازطرف پروردگارشان داده شده است،درمیان آنهافرقی قائل نمی شویم ودربرابر فرمان خدا تسلیم هستیم.” درتفسیراین آیه چنین آمده است:”(اى مسلمانان!) بگویید: ما به خدا ایمان آورده‏ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (که پیامبرانى از نوادگان یعقوبند) و آنچه به موسى و عیسى و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان نازل شده است، (ایمان آورده‏ایم. و) ما بین هیچ یک از آنها جدایى قائل نیستیم (و میان آنان فرق نمى‏گذاریم و) در برابر خداوند تسلیم هستیم.

نکته‏ها:
این آیه به مسلمانان دستور مى‏دهد که به مخالفان خود بگویند: ما به خدا و همه پیامبران بر حقّ و آنچه از جانب خدا نازل شده است ایمان داریم و خود محورى‏ها و یا تعصّبات نژادى، باعث نمى‏شود که ما برخى از آنها را بپذیریم و بعضى دیگر را نفى کنیم. ما به همه انبیاى الهى، چه آنهایى که قبل از ابراهیم (علیه السلام) آمده‏اند، همانند آدم، شیث، نوح، هود، صالح و چه آنهایى که بعد از ابراهیم بودند همانند سلیمان، یحیى و زکریا، ایمان داریم و هر پیامبرى که دلیل روشن و معجزه داشته باشد به حکم عقل او را مى‏پذیریم.
«الْأَسْباطِ» جمع «السبط» به معناى نواده است و مراد از آن دوازده تیره و قبیله بنى اسرائیل مى‏باشد که از دوازده فرزند یعقوب به وجود آمده و در میان آنان پیامبرانى وجود داشته است.
جمله «وَ ما أُوتِیَ مُوسى‏ وَ عِیسى‏» یعنى هر چه به آن دو پیامبر نازل شده قبول داریم، نه هر آنچه نزد شماست و لذا نفرمود: «و ما اوتیتم». بنا بر این اگر در برابر دعوت شما که مى‏گویید: «کُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى‏» و راه نجات را در مسیحى یا یهودى بودن مى‏دانید، مى‏ایستیم به دلیل وجود انحراف و خرافاتى است که در دین خدا ایجاد کرده‏اید و گر نه ما تورات و انجیل واقعى را که در آنها بشارت ظهور و بعثت پیامبر اسلام (صلى اللَّه علیه و آله) آمده است قبول داریم.
پیام‏ها:
الف)ایمان به همه‏ى انبیا و کتاب‏هاى آسمانى لازم است. «آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ» کفر به بعضى از انبیا، کفر به همه‏ى آنهاست. مسلمان واقعى کسى است که به تمام انبیاى الهى، ایمان داشته باشد.

ب) ما به آنچه بر موسى و عیسى علیهما السلام نازل شده ایمان داریم، نه آنچه امروز به نام تورات و انجیل وجود دارد. «وَ ما أُوتِیَ مُوسى‏ وَ عِیسى‏»
ج) تسلیم عملى، در کنار ایمان قلبى لازم است. «آمَنَّا بِاللَّهِ») ( «نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ»”
ازجمله آزادی های مذهبی اهل ذمه می توان به “آزادی مراسم وشعائر مذهبی وامنیت معابد واماکن مقدسه اشاره کرد”
3)آزادی انتخاب مسکن:اقلیت های دینی پس ازانعقاد قرارداد ذمه ،می توانند درهرنقطه ازسرزمین اقامت دائم یا موقت داشته باشند.
4)مصونیت ازتعرض:”این مصونیت شامل مصونیت جان،مال،ناموس،اقامتگاه،واماکن مذهبی اقلیت های اهل کتاب است”
5)استقلال قضایی:”اسلام مطابق قرارداد ذمه ،حق ترافع قضایی رابرای احقاق اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است.آنان درموارد زیر می توانند ازاین حق استفاده کنند:
الف)ذمی،مدعی ومسلمان ،مدعاعلیه یا بالعکس باشد،یعنی درصورتی که یک طرف دعوا مسلمان باشد،آنها می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند وحکم صادره لازم الاجرا است.
ب)اگردوطرف دعوا هردو اهل کتاب باشند ،می توانند به مراجع قضایی اسلام مراجعه کنند،اما اجباری دراین کارنیست ،به طوری که محکمه اسلامی نیز مجبورنیست به درخواست آنان پاسخ مثبت دهد” 6)آزادی فعالیت های اقتصادی وروابط بازرگانی.”طبق قانون قرارداد ذمه به اقلیت های متعهد اجازه داده شده است که درسرزمین های اسلامی به فعالیت اقتصادی ،تجارت وبازرگانی اشتغال ورزند و به مسلمانان نیزاجازه داده شده با آنان روابط اقتصادی وبازرگانی داشته باشند و درتوسعه وگسترش اقتصاد جامعه اسلامی با یکدیگر تشریک مساعی نمایند و درتمام این فعالیت ها وروابط اقلیتهای غیرمسلمان ازآزادی وامنیت بهره مند می باشند”
7)حق برخورداری از مقررات وقوانین اختصاصی ادیان:”اقلیت های مذهبی درمسائل مربوط به احوال شخصیه ازجمله ازدواج ،طلاق،ارث ووصیت تابع قواعد ومقررات ادیان خویش می باشند.رسیدگی به اختلافات ناشی ازاین گونه مسائل با کسب نظر ازمرجع شرعی آنان درصلاحیت دادگاههای اسلامی است”

فصل سوم: رفتار مسالمت آمیز ازمنظر قرآن وسنت
بخش اول:
دیدگاه قرآن کریم در مورد رفتار مسالمت‏آمیز:
ازروز نخست که انسان آفریده شد،خداوند کتابهای آسمانی را درمسیرانسانها قرارداد تا راهنمای زندگی اوباشند، قرآن کریم که کامل ترین کتاب آسمانی است،درحقیقت امانتی است که خدا دربین انسانها قرارداده تا ازاین رهگذر عمل به تعالیم آن،خلقت معنا یابد وآفرینش تفسیر شود.،خداوند به انسان وعده داده است که اگربه دستورات این کتاب توجه کند،ازهمه آسمان وزمین برتر می شودواگر ازآن غفلت کند،بسیاری ازموجودات دیگر براو برتری می یابند.ازمبانی اساسی واصلی قرآن توجه به حقوق انسان است و”مراعات کلیه حقوق ناشی ازکرامت انسانی وکار وتلاش وی درزندگی ،ازاصولی است که قرآن برآن تاکید دارد،وناگفته پیداست که بخش قابل توجهی ازحیات سیاسی انسان به این اصل بستگی دارد.” “سیرتکاملی انسان به سوی خداوند،سیرصعودی است،ازاین رو قرآن کریم میفرمایند که به حبل وریسمان الهی چنگ بزنید،چنان که کوهنوردان برای صعود بر صخره های بلند،نیازمند طناب ودستگیره محکم اند تاسقوط نکنند.قرآن کریم می فرمایند،هرکس به خدا اعتصام کند،قطعاً به صراط مستقیم هدایت شده است. ”
“قرآن کریم خانواده جهانی را به سه بخش تقسیم می کند،سه عضواین خانواده عبارتند از:مسلمانان،موحدان غیرمسلمان وملحدان واکنون خانواده جهانی دارای هرسه عضو است وقرآن برای همه آنها پیامی ویژه دارد وحقوقی خاص برایشان قائل است” قرآن برای اعضای جامعه بشری پیام داشته وبه مسلمانان دستور میدهد که حقوق دیگران را رعایت کند.”اصولاً دستوربنیادین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به چشم احترام ووفا بنگرند وتنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشارسیاسی واجتماعی قرارداده اند”

آیات متعددی از قرآن کریم و به صورتهای گوناگون رفتار مسالمت‏آمیز یا همزیستی مذهبی را سفارش می‏نماید. کینه‏توزی و پیش‏گرفتن روشهای اهانت‏آمیز نسبت به پیروان مذاهب دیگر یک روش پسندیده دینی به شمار نمی‏رود. قرآن کریم گروهی از مسیحیان و یهودیان را یاد می‏کند که راه تمسخر و تکفیر یکدیگر را در پیش گرفته‏اند و همواره آتش جنگ و اختلاف را شعله‏ور می‏سازند”:یهود گفتند: نصرانیها بر حق نیستند و نصرانیها گفتند: یهود بر حق نیستند؛ حال آن که،اینان کتاب را تلاوت میکردند…” درتفسیر این آیه شریفه اشاره شده است:” …و یهودیان گفتند: مسیحیان بر حقّ نیستند، و مسیحیان گفتند: یهودیان بر حقّ نیستند، در حالى که (هر دو گروه) آنان، کتاب آسمانى را مى‏خوانند! همچنین افراد نادان دیگر (همچون مشرکان که خبر از کتاب ندارند)، همانند سخن آنها را گفتند. پس خداوند در روز قیامت در آنچه اختلاف دارند، در بین آنان داورى خواهد نمود.
نکته‏ها:
این آیه ترسیم مجدّدى از سیماى

Author: