پایان نامه پیشگیری از معلولیت و دانشگاه علوم پزشکی

-به نظر می رسد عوامل فرهنگی و باورها نقش مهمی را در زمینه ازدواج های خویشاوندی فراهم می کند بنابراین ضروری است نقش باورها و عوامل فرهنگی در ازدواج خویشاوندی مورد بررسی قرار گیرد.
-انجام مطالعات بین فرهنگی با توجه به اینکه شیوع بالائی از ازدواج خویشاوندی در جهان اسلام، شمال آفریقا کشورهای آمریکای لاتین وجود دارد.
پیشنهادهای کاربردی:
-‌ایجاد مراکز مشاوره ژنتیک رایگان برای مشاوره زوج های جوان به خصوص آنهایی که خویشاوند هستند و یا در نزدیکان و اقوامشان سابقه معلولیت وجود دارد جهت جلوگیری از تولد کودک استثنایی.
– شناسایی و ارزیابی مناسب و مستمر زیستی و بینایی و شنوایی و شناختی کودکان در مراحل مختلف رشدی جهت کاهش معلولیت بعد ازتولد.
– مشارکت بیشتر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت پیشگیری از معلولیت درکشور به وسیله گسترش دوره های آموزش خانواده و آموزش مسائل ازدواج، فرزندآوری، علل بروز معلولیت در فرزندان به داوطلبان ازدواج.
– کاهش هزینه ها و تحت پوشش بیمه قرار دادن مددجویان و در اختیار دادن وسایل لازم به خانواده جهت مراقبت از فرزندان معلول
منابع فارسی :
احمدپناه ، محمود . (1380) « تأثیر کم توانی ذهنی فرزند بر بهداشت روانی خانواده» فصلنامۀ پژوهش در حیطه کودکان استثنایی ، سال اول ، شماره (1) .
افروز،غلامعلی. (1383) « مبانی روانشناختی ازدواج در بسترفرهنگ و ارزشهای اسلامی » تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
افروز، غلامعلی (1382) مقدمه ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی ، تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
افروز،غلامعلی(1384) کودکان و نوجوانان آهسته گام در نگاه والدین و معلمان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افروز ، غلامعلی (1384) اصول و روشهای پیشگیری از معلولیت ها : تهران : انتشارات دانشگاه تهران .
اقبال ، علیرضا و خوش نظر ، محمدعلی (1381) . «مقایسه ناهنجاری تکامل بافت نرم دهان در متولدین ازدواجهای فامیلی و غیرفامیلی در شهرستان یزد». پایان نامه و دکترای دندانپزشکی ، دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی شهید صدوقی یزد.
البرزی، شهلا و لعیا بشاش(1375)،«تأثیر کودک کم توان ذهنی بر خانواده» مجله پژوهش های روان شناختی دوره 4.
الیری ، دانیل ؛ همین ف ریچارد و جانگسما ، آرتور راهنمای گام به گام درمان مشکلات زناشویی ترجمه سیدعلی کیمیایی و زهرا باقریان نژاد ،(1384) تهران : انتشارات رشد.
الحرالعالمی ، محمدبن حسن : « وسایل الشیعه» لبنان ، دارالاحیاء « التراث البنان ، 1403»
اکرمی ، سیدمحمد(1385) . ازدواج فامیلی از دیدگاه مشاوره ژنتیک و عقاید ، مجله بیماری های کودکان ایران ، دوره 16، شماره 3 ، پاییز 1385 .
به پژوه ، احمد. (1380) آسیب شناسی ازدواج و خانواده در : استادان طرح جامع آموزش خانواده جوان و تشکیل خانواده ( چاپ دهم) ، تهران ، انتشارات انجمن اولیا و مربیان
پطروس ، فرماج : «التعلیم المسیحی» مطبعه الاباالمرسلین الیسوعیین(1882).م.
پلامین ، زاپرت و همکاران « ژنتیک رفتاری مباحث و یافته های نوین علم وراثت در روانشناسی و روانپزشکی » ترجمه محمدنیکفر و هامایاک آوادیس یانس(1380) تهران : نشرمهتاب
حجازی، مسعود(1387) «بررسی ویژگی زیستی،شناختی،روانی و اجتماعی والدین با بیش از یک فرزند ا ستثنایی در زنجان» ، پایان نامه دکتری رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
جکسون ، جان اف . شما و ژنتیک «آموزش همگانی اصول دانش ژنتیک» ترجمه محمدحسین صنعتی و همکاران (1377) ، تهران : مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی .
جلالت ، محمدعلی (1379) «بررسی تحلیلی فراوانی معلولیت های ذهنی ، حسی و حرکتی در دانش آموزان سنین مدرسه رو شهر تبریز در ارتباط با عوامل روانی و اجتماعی والدین آنان» ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزادتهران مرکز.
حسینی ، سیدحمزه و حسین رضا زاده ، (1381) « مقایسه نیازهای روانی و ا جتماعی والدین دانش آموزان پسرعقب مانده ذهنی ، تالاسمی و عادی مقطع ابتدایی شهرستان ساری » مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، سال دوازدهم ، شماره 37 .
این نوشته در علمی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.